Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol - Rakousko) – Ute Reindl, trestně odpovědná zástupkyně společnosti MPREIS Warenvertriebs GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Věc C-443/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů – Nařízení (ES) č. 2073/2005 – Příloha I – Mikrobiologická kritéria pro potraviny – Salmonely v čerstvém drůbežím mase – Nedodržení mikrobiologických kritérií zjištěné ve fázi distribuce – Vnitrostátní právní úprava sankcionující provozovatele potravinářského podniku působícího pouze ve fázi maloobchodu – Soulad s unijním právem – Účinný, odrazující a přiměřený charakter sankce“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ute Reindl, trestně odpovědná zástupkyně společnosti MPREIS Warenvertriebs GmbH

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Výrok

Příloha II část E bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1086/2011 ze dne 27. října 2011, musí být vykládána v tom smyslu, že čerstvé drůbeží maso pocházející z populací zvířat vyjmenovaných v příloze I tohoto nařízení, musí splňovat mikrobiologické kritérium uvedené v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění nařízení č. 1086/2011, ve všech fázích distribuce, včetně fáze maloobchodu.

Unijní právo, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a nařízení č. 2073/2005, ve znění nařízení č. 1086/20011, musí být vykládáno v tom smyslu, že v zásadě nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která sankcionuje provozovatele potravinářského podniku, který působí pouze ve fázi distribuce za účelem uvedení potraviny na trh, z důvodu nedodržení mikrobiologického kritéria uvedeného v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení č. 2073/2005. Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby posoudil, zda sankce dotčená ve věci v původním řízení odpovídá zásadě proporcionality stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení č. 178/2002.

____________

1 Úř. věst. C 344, 23.11.2013.