Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. novembri 2014. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol’i eelotsusetaotlus – Austria) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH eest kriminaalkorras vastutav esindaja versus Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(kohtuasi C-443/13)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas – Määrus (EÜ) nr 2073/2005 – I lisa – Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid – Värskes kodulinnulihas esinev salmonella – Turustamisetapis tuvastatud mikrobioloogiliste kriteeriumide eiramine – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise, kes sekkub ainult jaemüügi etapis – Kooskõla liidu õigusega – Karistuse tõhus, hoiatav ja proportsionaalne laad)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH eest kriminaalkorras vastutav esindaja

Vastustaja: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (muudetud komisjoni 27. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1086/2011) II lisa E osa punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse I lisas loetletud loomapopulatsioonidelt pärit värske kodulinnuliha peab vastama komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (muudetud määrusega nr 1086/2011) I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilisele kriteeriumile kõigis turustamise etappides, sealhulgas jaemüügi etapis.

2.    Liidu õigust – eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, ja määrust nr 2073/2005 (muudetud määrusega nr 1086/2011) – tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole põhimõtteliselt vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise määruse nr 2073/2005 I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilise kriteeriumi eiramise eest, kes sekkub ainuüksi turustamise etapis asjaomase toiduaine turuleviimiseks. Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas põhikohtuasjas kõne all olev karistus vastab määruse nr 178/2002 artikli 17 lõikes 2 viidatud proportsionaalsuse põhimõttele.

____________

1 ELT C 344, 23.11.2013.