Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.11.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Itävalta) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH:n puolesta rikosoikeudellisessa vastuussa oleva edustaja v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Asia C-443/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten terveyttä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 2073/2005 – Liite I – Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset – Salmonella tuoreessa siipikarjanlihassa – Jakeluvaiheessa todettu mikrobiologisen vaatimuksen noudattamatta jättäminen – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään seuraamuksista sellaiselle elintarvikealan toimijalle, jonka toiminta sijoittuu yksinomaan vähittäismyyntivaiheeseen – Yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa – Seuraamuksen tehokkuus, oikeasuhteisuus ja varoittavuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH:n puolesta rikosoikeudellisessa vastuussa oleva edustaja

Vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Tuomiolauselma

Salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003, sellaisena kuin se on muutettuna 27.10.2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1086/2011, liitteessä II olevan E osan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen liitteessä I luetelluista eläinpopulaatioista peräisin olevan tuoreen siipikarjanlihan on täytettävä elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15.11.2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainittu mikrobiologinen vaatimus kaikissa jakeluvaiheissa, mukaan lukien vähittäismyyntivaihe.

Unionin oikeutta, erityisesti elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28.1.2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 178/2002 ja asetusta N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, on tulkittava siten, ettei se ole lähtökohtaisesti esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään seuraamuksista elintarvikealan toimijalle, jonka toiminta sijoittuu yksinomaan elintarvikkeen markkinoille saattamisen jakeluvaiheeseen, asetuksen N:o 2073/2005 liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainitun mikrobiologisen vaatimuksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko pääasiassa kyseessä oleva seuraamus asetuksen N:o 178/2002 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen.

____________

1 EUVL C 344, 23.11.2013.