Language of document :

2014 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ute Reindl, baudžiamąja tvarka atsakanti už MPREIS Warenvertriebs GmbH / Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Byla C-443/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas sveikatos politikos srityje – Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 – I priedas – Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai – Salmonelės šviežioje paukštienoje – Platinimo etapu nustatytas mikrobiologinių kriterijų neatitikimas – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį maisto verslo operatoriui, kuris veikia tik mažmeninės prekybos etapu, taikoma sankcija – Suderinamumas su Sąjungos teise – Sankcijos veiksmingumas, atgrasomumas ir proporcingumas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Ute Reindl, baudžiamąja tvarka atsakanti už MPREIS Warenvertriebs GmbH

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės, iš dalies pakeisto 2011 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1086/2011, II priedo E dalies 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad šio reglamento I priede išvardytų naminių paukščių šviežia mėsa turi atitikti 2005 m. lapkričio 15 d. Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nurodytą mikrobiologinį kriterijų visais platinimo etapais, įskaitant mažmeninės prekybos etapą.

Sąjungos teisė, ypač 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ir Reglamentas Nr. 2073/2005, iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 1086/2011, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją iš esmės nedraudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurį maisto verslo operatoriui, kuris veikia tik platinimo etapu, kad pateiktų maisto produktą rinkai, taikoma sankcija už Reglamento Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nurodyto mikrobiologinio kriterijaus nesilaikymą. Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjama sankcija atitinka Reglamento Nr. 178/2002 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą proporcingumo principą.

____________

1 OL C 344, 2013 11 23.