Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 13. novembra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ute Reindl, pārstāve, kas ir krimināltiesiski atbildīga par MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(lieta C-443/13) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana higiēnas prasību jomā – Regula (EK) Nr. 2073/2005 – I pielikums – Pārtikas produktiem piemērojamie mikrobioloģiskie kritēriji – Salmonella svaigā mājputnu gaļā – Izplatīšanas stadijā konstatēta mikrobioloģisko kritēriju neievērošana – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēti sodi uzņēmējam, kas iesaistīts pārtikas apritē un darbojas pārtikas produktu mazumtirdzniecības posmā – Atbilstība Savienības tiesībām – Sodu efektivitāte, preventīvais raksturs un samērīgums

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ute Reindl, pārstāve, kas ir krimināltiesiski atbildīga par MPREIS Warenvertriebs GmbH

Atbildētāja: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulas (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli, kas ir grozīta ar Komisijas 2011. gada 27. oktobra Regulu (ES) Nr. 1086/2011, II pielikuma E daļas 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka svaigai putnu gaļai, kas iegūta no šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām dzīvnieku populācijām, Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem ir jāatbilst visās izplatīšanas stadijās, tostarp mazumtirdzniecībā;

Savienības tiesības, konkrēti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, un Regula Nr. 2073/2005, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, ir jāinterpretē tādējādi, ka tās principā neliedz tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir pamatlietā, kurā uzņēmējam, kas iesaistīts pārtikas produktu apritē un darbojas vienīgi pārtikas produktu izplatīšanas posmā, ir paredzēti sodi par pārtikas produkta laišanu tirgū, neievērojot Regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētos mikrobioloģiskos kritērijus. Valsts tiesai ir jānovērtē, vai pamatlietā aplūkotais sods atbilst samērīguma principam, kas ir noteikts Regulas Nr. 178/2002 17. panta 2. punktā.

____________

1      OV C 344, 23.11.2013.