Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol - Austria) – Ute Reindl, ponosząca odpowiedzialność karną przedstawicielka MPREIS Warenvertriebs GmbH przeciwko Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(C-443/13)1

[Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw w zakresie zdrowia zwierząt –Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005– Załącznik I – Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych – Salmonella w świeżym mięsie drobiowym –Stwierdzone na etapie dystrybucji nieprzestrzeganie kryteriów mikrobiologicznych – Przepisy krajowe karzące przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie sprzedaży detalicznej – Zgodność z prawem Unii – Skuteczny, odstraszający i proporcjonalny charakter kary]

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ute Reindl, ponosząca odpowiedzialność karną przedstawicielka MPREIS Warenvertriebs GmbH

Strona pozwana: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Sentencja

Ustęp 1 części E załącznik II do rozporządzenia nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r., należy interpretować w ten sposób, iż świeże mięso drobiowe pochodzące od zwierząt wymienionych w załączniku I tego rozporządzenia musi spełniać kryterium mikrobiologiczne, o którym mowa w wierszu 1.28  rozdziału I załącznika I  do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, zmienionego rozporządzeniem nr 1086/2011, na wszystkich etapach dystrybucji, w tym również na etapie sprzedaży detalicznej.

Prawo Unii, a w szczególności rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i rozporządzenie nr 2073/2005, po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem nr 1086/2011, należy interpretować w taki sposób, że co do zasady nie jest sprzeczny z nimi przepis krajowy taki jak ten rozpatrywany przez sąd odsyłający, na podstawie którego przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie dystrybucji jest karane za dopuszczenie do obrotu środka spożywczego ze względu na niespełnianie kryterium mikrobiologicznego, o którym mowa w wierszu 1.28 rozdziału I załącznika I  do rozporządzenia nr 2073/2005. Do sądu krajowego należy dokonanie oceny tego, czy rozpatrywana w postępowaniu głównym kara jest zgodna z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002.

____________

1     Dz.U. C 344 z 23.11.2013.