Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol - Avstrija) – Ute Reindl, kazensko odgovorna zastopnica družbe MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Zadeva C-443/13)1

(Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj na področju zdravstvenih pregledov – Uredba (ES) št. 2073/2005 – Priloga I – Mikrobiološka merila za živila – Salmonela v svežem perutninskem mesu – Neupoštevanje mikrobioloških meril, ugotovljeno v fazi distribucije – Nacionalna ureditev, ki sankcionira nosilca živilske dejavnosti, ki nastopi šele v fazi prodaje na drobno – Skladnost s pravom Unije – Učinkovitost, odvračilnost in sorazmernost sankcije)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ute Reindl, kazensko odgovorna zastopnica družbe MPREIS Warenvertriebs GmbH

Tožena stranka: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Izrek

1.    Prilogo II, oddelek E, točka 1, k Uredbi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1086/2011 z dne 27. oktobra 2011, je treba razlagati tako, da mora sveže perutninsko meso živalskih populacij, ki so naštete v prilogi k tej uredbi, izpolnjevati mikrobiološko merilo iz Priloge I, poglavje I, vrstica 1.28, k Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1086/2011, v vseh fazah distribucije, vključno s prodajo na drobno.

2.    Pravo Unije, zlasti Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane in Uredbo št. 2073/2005, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1086/2011, je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki nosilca živilske dejavnosti, katerega dejavnosti se izvajajo le v fazi distribucije za dajanje živila v promet, sankcionira zaradi neupoštevanja mikrobiološkega merila iz Priloge I, poglavje I, vrstica 1.28, k Uredbi št. 2073/2005. Nacionalno sodišče mora presoditi, ali je sankcija iz postopka v glavni stvari v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 17(2) Uredbe št. 178/2002.

____________

1 UL C 344, 23.11.2013.