Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol - Österrike) – Ute Reindl, straffrättsligt ansvarig företrädare för MPREIS Warenvertriebs GmbH mot Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

( C-433/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning på hälsoskyddsområdet – Förordning (EG) nr 2073/2005 – Bilaga I – Tillämpliga mikrobiologiska kriterier för livsmedel – Salmonella i färskt fjäderfäkött – Fastställande av en överträdelse av de mikrobiologiska kriterierna i distributionsledet – Nationell lagstiftning som föreskriver påföljdsansvar för en livsmedelsföretagare som enbart bedriver verksamhet i detaljhandelsledet – Förenlighet med unionsrätten – Påföljdens effektiva, avskräckande och proportionella karaktär)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ute Reindl, straffrättsligt ansvarig företrädare för MPREIS Warenvertriebs GmbH

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Domslut

Del E punkt 1 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1086/2011 av den 27 oktober 2011 ska tolkas så, att färskt fjäderfäkött som härrör från de djurpopulationer som anges i bilaga I till denna förordning ska uppfylla det mikrobiologiska kriterium som anges i kapitel 1 rad 1.28 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel, i dess lydelse enligt förordning nr 1086/2011, i alla led i distributionskedjan, inbegripet detaljhandelsledet.

Unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet och förordning nr 2073/2005, i dess lydelse enligt förordning nr 1086/2011, ska tolkas på så sätt att den i princip inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken en livsmedelsföretagare som enbart bedriver verksamhet i distributionsledet åläggs en påföljd för att ha släppt ut ett livsmedel på marknaden, på grund av underlåtenhet att iaktta det mikrobiologiska kriterium som anges i kapitel 1 rad 1.28 i bilaga I till förordning nr 2073/2005. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida den påföljd som är aktuell i det nationella målet är i överensstämmelse med den proportionalitetsprincip som anges i artikel 17.2 i förordning nr 178/2002.

____________

(1 ) EUT C 344, 23.11.2013.