Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Дело C‑443/13

Ute Reindl

срещу

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Преюдициално запитване, отправено от Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област — Регламент (ЕО) № 2073/2005 — Приложение I — Микробиологични критерии за храните — Салмонела в прясно месо от домашни птици — Несъответствие с микробиологичните критерии, установено на етапа на дистрибуцията — Национално законодателство, съгласно което се санкционира стопанският субект в хранителната промишленост, участващ единствено на етапа на търговията на дребно — Съответствие с правото на ЕС — Ефективни, възпиращи и пропорционални санкции“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 13 ноември 2014 г.

1.        Селско стопанство — Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област — Прясно месо от домашни птици — Контролът на салмонела и други агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига — Задължение за спазване на микробиологичните критерии за храните — Обхват

(част Д, точка 1 от приложение II към Регламент № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент № 1086/2011; съображение 1 от Регламент № 2073/2005 на Комисията, изменен с Регламент № 1086/2011, и глава 1, ред 1.28 от приложение I към него)

2.        Селско стопанство — Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област — Прясно месо от домашни птици — Контролът на салмонела и други агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига — Задължение за спазване на микробиологичните критерии за храните — Национално законодателство, съгласно което се санкционира стопанският субект в хранителната промишленост, участващ единствено на етапа на търговията на дребно — Допустимост — Условие — Пропорционален характер на санкцията — Преценка от националния съд

(член 17, параграф 2 от Регламент № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета; глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент № 2073/2005 на Комисията, изменен с Регламент № 1086/2011)

1.        Част Д, точка 1 от приложение II към Регламент № 2160/2003 относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, изменен с Регламент № 1086/2011, трябва да се тълкува в смисъл, че прясното месо от домашни птици от животински популации, изброени в приложение I към този регламент, трябва да отговаря на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните, изменен с Регламент № 1086/2011, във всички фази на дистрибуцията, включително на дребно.

Всъщност, ако не се изисква прясното месо от домашни птици да отговаря на посочения микробиологичен критерий във всички фази на дистрибуцията, включително на дребно, една от основните цели на законодателството в областта на храните, а именно достигането на високо равнище на защита на здравето на хората, на която се позовава съображение 1 от Регламент № 2073/2005, би се осуетила, ако на пазара се пускат храни, съдържащи микроорганизми в количества, представляващи неприемлив риск за човешкото здраве.

(вж. точки 28 и 30; точка 1 от диспозитива)

2.        Правото на Съюза, и по-специално Регламент № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните и Регламент № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните, изменен с Регламент № 1086/2011, трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип допуска национално законодателство, съгласно което стопанският субект в хранителната промишленост, осъществяващ дейност само на етапа на дистрибуцията за пускането на храни на пазара, се наказва за неспазване на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент № 2073/2005. Националният съд следва да прецени дали санкцията отговаря на принципа на пропорционалност, посочен в член 17, параграф 2 от Регламент № 178/2002.

В това отношение, ако системата за санкции е режим на обективна отговорност, този режим сам по себе си не е непропорционален по отношение на преследваните цели, когато може да подтикне съответните лица към спазване на разпоредбите на даден регламент и когато преследваните цели са от общ интерес, който може да обоснове въвеждането на подобен режим.

(вж. точки 36, 37, 42 и 44; точка 2 от диспозитива)