Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Věc C‑443/13

Ute Reindl

v.

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů – Nařízení (ES) č. 2073/2005 – Příloha I – Mikrobiologická kritéria pro potraviny – Salmonely v čerstvém drůbežím mase – Nedodržení mikrobiologických kritérií zjištěné ve fázi distribuce – Vnitrostátní právní úprava sankcionující provozovatele potravinářského podniku působícího pouze ve fázi maloobchodu – Soulad s unijním právem – Účinný, odrazující a přiměřený charakter sankce“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. listopadu 2014

1.        Zemědělství – Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů – Čerstvé drůbeží maso – Tlumení salmonel a jiných původců zoonóz v potravním řetězci – Povinnost dodržovat mikrobiologická kritéria pro potraviny – Rozsah

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2160/2003, ve znění nařízení č. 1086/20011, příloha II část E bod 1; nařízení Komise č. 2073/2005, ve znění nařízení č. 1086/2011, bod 1 odůvodnění a řádek 1.28 kapitoly I přílohy I)

2.        Zemědělství – Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů – Čerstvé drůbeží maso – Tlumení salmonel a jiných původců zoonóz v potravním řetězci – Povinnost dodržovat mikrobiologická kritéria pro potraviny – Vnitrostátní právní úprava sankcionující provozovatele potravinářského podniku působícího pouze ve fázi maloobchodu – Přípustnost – Podmínka – Přiměřený charakter sankce – Posouzení vnitrostátním soudem

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, čl. 17 odst. 2; nařízení Komise č. 2073/2005, ve znění nařízení č. 1086/2011, řádek 1.28 kapitoly I přílohy I)

1.        Příloha II část E bod 1 nařízení č. 2160/2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci, ve znění nařízení č. 1086/2011, musí být vykládána v tom smyslu, že čerstvé drůbeží maso pocházející z populací zvířat vyjmenovaných v příloze I tohoto nařízení musí splňovat mikrobiologické kritérium uvedené v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění nařízení č. 1086/2011, ve všech fázích distribuce, včetně fáze maloobchodu.

Pokud by se nevyžadovalo, aby čerstvé drůbeží maso dodržovalo uvedené mikrobiologické kritérium ve všech fázích distribuce, včetně fáze maloobchodu, byl by totiž v případě uvedení na trh potravin obsahujících mikroorganismy v množstvích, která představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví, ohrožen jeden ze základních cílů potravinového práva, a sice vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, na který odkazuje bod 1 odůvodnění nařízení č. 2073/2005.

(viz body 28, 30, výrok 1)

2.        Unijní právo, konkrétně nařízení č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a nařízení č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění nařízení č. 1086/20011, musí být vykládáno v tom smyslu, že v zásadě nebrání vnitrostátní právní úpravě, která sankcionuje provozovatele potravinářského podniku, který působí pouze ve fázi distribuce za účelem uvedení potraviny na trh, z důvodu nedodržení mikrobiologického kritéria uvedeného v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení č. 2073/2005. Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby posoudil, zda sankce odpovídá zásadě proporcionality stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení č. 178/2002.

V tomto ohledu v případě, že by systém sankcí byl systémem objektivní odpovědnosti, takový systém sám o sobě není nepřiměřený ve vztahu ke sledovaným cílům, pokud tento systém může vést dotyčné osoby k dodržování ustanovení nařízení a pokud cíle, o něž je usilováno, sledují obecný zájem, který může odůvodnit zavedení takového systému.

(viz body 36, 37, 42, 44, výrok 2)