Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Kohtuasi C‑443/13

Ute Reindl

versus

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas – Määrus (EÜ) nr 2073/2005 – I lisa – Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid – Värskes kodulinnulihas esinev salmonella – Turustamisetapis tuvastatud mikrobioloogiliste kriteeriumide eiramine – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise, kes sekkub ainult jaemüügi etapis – Kooskõla liidu õigusega – Karistuse tõhus, hoiatav ja proportsionaalne laad

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 13. november 2014

1.        Põllumajandus – Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas – Värske kodulinnuliha – Salmonella ja teiste toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontroll – Kohustus järgida toiduainete mikrobioloogilisi kriteeriume – Ulatus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 2160/2003, muudetud määrusega nr 1086/2011, II lisa, E osa, punkt 1; komisjoni määrus nr 2073/2005, muudetud määrusega nr 1086/2011, põhjendus 1 ja I lisa 1. peatüki rida 1.28)

2.        Põllumajandus – Õigusaktide ühtlustamine loomatervishoiunõuete valdkonnas – Värske kodulinnuliha – Salmonella ja teiste toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontroll – Kohustus järgida toiduainete mikrobioloogilisi kriteeriume – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise, kes sekkub ainult jaemüügi etapis – Lubatavus – Tingimus – Karistuse proportsionaalne laad – Hindamine siseriikliku kohtu poolt

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 178/2002, artikli 17 lõige 2; komisjoni määrus nr 2073/2005, muudetud määrusega nr 1086/2011, I lisa 1. peatüki rida 1.28)

1.        Määruse nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (muudetud määrusega nr 1086/2011) II lisa E osa punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse I lisas loetletud loomapopulatsioonidelt pärit värske kodulinnuliha peab vastama määruse nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (muudetud määrusega nr 1086/2011) I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilisele kriteeriumile kõigis turustamise etappides, sealhulgas jaemüügi etapis.

Nimelt, kui ei nähtaks ette, et värske kodulinnuliha peab vastama sellisele mikrobioloogilisele kriteeriumile kõigis turustamise etappides, sealhulgas jaemüügi etapis, oleks toidualaste õigusnormide üks põhieesmärke, st rahvatervise kaitse, millele viitab määruse nr 2073/2005 põhjendus 1, ohus niipea, kui turule viidaks toiduaineid, mis sisaldavad mikroorganisme koguses, mis seab ohtu inimeste tervise.

(vt punktid 28, 30 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Liidu õigust – eeskätt määrust nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, ja määrust nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (muudetud määrusega nr 1086/2011) – tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole põhimõtteliselt vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette sellise toidukäitleja karistamise määruse nr 2073/2005 I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilise kriteeriumi eiramise eest, kes sekkub ainuüksi turustamise etapis asjaomase toiduaine turuleviimiseks. Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas karistus vastab määruse nr 178/2002 artikli 17 lõikes 2 viidatud proportsionaalsuse põhimõttele.

Kui karistuste süsteem on riskivastutuse süsteem, ei ole selline süsteem iseenesest taotletavate eesmärkide suhtes ebaproportsionaalne, kui see süsteem ajendab asjaomaseid isikuid määruse sätteid järgima ja kui taotletavad eesmärgid vastavad üldisele huvile, mis võib õigustada sellise süsteemi kehtestamist.

(vt punktid 36, 37, 42, 44 ja resolutsiooni punkt 2)