Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Asia C‑443/13

Ute Reindl

vastaan

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirolin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten terveyttä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 2073/2005 – Liite I – Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset – Salmonella tuoreessa siipikarjanlihassa – Jakeluvaiheessa todettu mikrobiologisen vaatimuksen noudattamatta jättäminen – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään seuraamuksista sellaiselle elintarvikealan toimijalle, jonka toiminta sijoittuu yksinomaan vähittäismyyntivaiheeseen – Yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa – Seuraamuksen tehokkuus, oikeasuhteisuus ja varoittavuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.11.2014

1.        Maatalous – Eläinten terveyttä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tuore siipikarjanliha – Salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien valvonta elintarvikeketjussa – Velvollisuus noudattaa elintarvikkeiden mikrobiologisia vaatimuksia – Ulottuvuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 2160/2003, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, liitteessä II olevan E osan 1 kohta; komission asetuksen N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale ja liitteessä I olevan 1 luvun rivi 1.28)

2.        Maatalous – Eläinten terveyttä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tuore siipikarjanliha – Salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien valvonta elintarvikeketjussa – Velvollisuus noudattaa elintarvikkeiden mikrobiologisia vaatimuksia – Sellaisen kansallisen säännöstön hyväksyttävyys, jossa säädetään seuraamuksista sellaiselle elintarvikealan toimijalle, jonka toiminta sijoittuu yksinomaan vähittäismyyntivaiheeseen – Edellytys – Seurauksen oikeasuhteisuus – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 178/2002 17 artiklan 2 kohta; komission asetuksen N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, liitteessä I olevan 1 luvun rivi 1.28)

1.        Salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta annetun asetuksen N:o 2160/2003, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, liitteessä II olevan E osan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen liitteessä I luetelluista eläinpopulaatioista peräisin olevan tuoreen siipikarjanlihan on täytettävä elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainittu mikrobiologinen vaatimus kaikissa jakeluvaiheissa, mukaan lukien vähittäismyyntivaihe.

Jos mainittua mikrobiologista vaatimusta ei näet saatettaisi koskemaan tuoretta siipikarjanlihaa kaikissa jakeluvaiheissa, mukaan lukien vähittäismyyntivaihe, elintarvikelainsäädännön keskeisistä tavoitteista yhden eli ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun, johon asetuksen N:o 2073/2005 johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa viitataan, saavuttaminen vaikeutuisi, koska markkinoille voitaisiin saattaa elintarvikkeita, jotka sisältävät sellaisia määriä mikro-organismeja, että ne aiheuttavat ihmisten terveydelle vaaran, jota ei voida hyväksyä.

(ks. 28 ja 30 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

2.        Unionin oikeutta, erityisesti elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettua asetusta N:o 178/2002 ja elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annettua asetusta N:o 2073/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1086/2011, on tulkittava siten, ettei se ole lähtökohtaisesti esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään seuraamuksista elintarvikealan toimijalle, jonka toiminta sijoittuu yksinomaan elintarvikkeen markkinoille saattamisen jakeluvaiheeseen, asetuksen N:o 2073/2005 liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainitun mikrobiologisen vaatimuksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko seuraamus asetuksen N:o 178/2002 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Tässä yhteydessä on todettava, että siinä tapauksessa seuraamusjärjestelmä perustuisi objektiiviseen vastuuseen, tällainen järjestelmä ei ole sellaisenaan suhteeton sillä tavoiteltuihin päämääriin nähden, kun tämä järjestelmä on omiaan kannustamaan asianomaisia henkilöitä noudattamaan asetuksen säännöksiä ja kun tavoitellut päämäärät palvelevat sellaista yleistä etua, joka voi oikeuttaa tällaisen järjestelmän käyttöönoton.

(ks. 36, 37, 42 ja 44 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)