Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Lieta C‑443/13

Ute Reindl

pret

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana higiēnas prasību jomā – Regula (EK) Nr. 2073/2005 – I pielikums – Pārtikas produktiem piemērojamie mikrobioloģiskie kritēriji – Salmonella svaigā mājputnu gaļā – Izplatīšanas stadijā konstatēta mikrobioloģisko kritēriju neievērošana – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēti sodi uzņēmējam, kas iesaistīts pārtikas apritē un darbojas pārtikas produktu mazumtirdzniecības posmā – Atbilstība Savienības tiesībām – Sodu efektivitāte, preventīvais raksturs un samērīgums

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 13. novembra spriedums

1.        Lauksaimniecība – Tiesību aktu tuvināšana higiēnas prasību jomā – Svaiga mājputnu gaļa – Salmonellas un citu zoonozes izraisītāju kontrole pārtikas ķēdē – Pienākums ievērot pārtikas produktiem piemērojamos mikrobioloģiskos kritērijus – Piemērojamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2160/2003, kas grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, II pielikuma E daļas 1. punkts; Komisijas Regulas Nr. 2073/2005, kas grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011 preambulas 1. apsvērums un I pielikuma I nodaļas 1.28 rinda)

2.        Lauksaimniecība – Tiesību aktu tuvināšana higiēnas prasību jomā – Svaiga mājputnu gaļa – Salmonellas un citu zoonozes izraisītāju kontrole pārtikas ķēdē – Pienākums ievērot pārtikas produktiem piemērojamos mikrobioloģiskos kritērijus – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts sods pārtikas nozares darbiniekam, kas iesaistās vienīgi mazumtirdzniecības posmā – Pieļaujamība – Nosacījums – Soda samērīgums – Valsts tiesas vērtējums

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 178/2002 17. panta 2. punkts; Komisijas Regulas Nr. 2073/2005, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, I pielikuma I nodaļas 1.28 rinda)

1.        Regulas Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, II pielikuma E daļas 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka svaigai putnu gaļai, kas iegūta no šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām dzīvnieku populācijām, Regulas Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem ir jāatbilst visās izplatīšanas stadijās, tostarp mazumtirdzniecībā.

Ja netiku noteikts, ka svaigai mājputnu gaļai mikrobioloģiskajiem kritērijiem ir jāatbilst visās izplatīšanas stadijās, tostarp mazumtirdzniecībā, tiktu apdraudēts viens no pārtikas tiesību aktu pamatmērķiem, t.i., augsta sabiedrības veselības aizsardzības līmeņa sasniegšana, kas norādīts Regulas Nr. 2073/2005 preambulas 1. apsvērumā, jo tirgū tiktu laisti pārtikas produkti, kuri saturētu mikroorganismus tādos daudzumos, kas rada nepieņemamu risku cilvēka veselībai.

(sal. ar 28. un 30. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Savienības tiesības, konkrēti, Regula Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, un Regula Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 1086/2011, ir jāinterpretē tādējādi, ka tās principā neliedz tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā uzņēmējam, kas iesaistīts pārtikas produktu apritē un darbojas vienīgi pārtikas produktu izplatīšanas posmā, ir paredzēti sodi par pārtikas produkta laišanu tirgū, neievērojot Regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētos mikrobioloģiskos kritērijus. Valsts tiesai ir jānovērtē, vai pamatlietā aplūkotais sods atbilst samērīguma principam, kas ir noteikts Regulas Nr. 178/2002 17. panta 2. punktā.

Šajā ziņā, ja sodu sistēma pamatlietā ir objektīva atbildības sistēma, pati par sevi šāda sistēma nav nesamērīga ar sasniedzamajiem mērķiem, ja šī sistēma ir tāda, kas mudina attiecīgās personas ievērot regulas noteikumus, un ja sasniedzamie mērķi atbilst vispārējām interesēm, kas var pamatot šādas sistēmas ieviešanu.

(sal. ar 36., 37., 42. un 44. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)