Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Sprawa C‑443/13

Ute Reindl

przeciwko

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw w zakresie zdrowia zwierząt – Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 – Załącznik I – Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych – Salmonella w świeżym mięsie drobiowym – Stwierdzone na etapie dystrybucji nieprzestrzeganie kryteriów mikrobiologicznych – Przepisy krajowe karzące przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie sprzedaży detalicznej – Zgodność z prawem Unii – Skuteczny, proporcjonalny i odstraszający charakter sankcji

Streszczenie – wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 listopada 2014 r.

1.        Rolnictwo – Zbliżanie ustawodawstw w zakresie zdrowia zwierząt – Świeże mięso drobiowe – Kontrola salmonelli i innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w żywności – Obowiązek przestrzegania kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Zakres

(rozporządzenie nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienione rozporządzeniem nr 1086/2011, załącznik II, część E pkt 1; rozporządzenie Komisji nr 2073/2005, zmienione rozporządzeniem nr 1086/2011, motyw 1, załącznik I, rozdział I wiersz 1.28)

2.        Rolnictwo – Zbliżanie ustawodawstw w zakresie zdrowia zwierząt – Świeże mięso drobiowe – Kontrola salmonelli i innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w żywności – Obowiązek przestrzegania kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Przepisy krajowe karzące przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie sprzedaży detalicznej – Dopuszczalność – Przesłanka – Proporcjonalny charakter sankcji – Ocena przez sąd krajowy

(rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 17 ust. 2; rozporządzenie Komisji nr 2073/2005, zmienione rozporządzeniem nr 1086/2011, załącznik I, rozdział I, wiersz 1.28)

1.        Punkt 1 części E załącznika II do rozporządzenia nr 2160/2003 w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność, zmienionego rozporządzeniem nr 1086/2011, należy interpretować w ten sposób, iż świeże mięso drobiowe pochodzące od zwierząt wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia musi spełniać kryterium mikrobiologiczne, o którym mowa w wierszu 1.28 rozdziału I załącznika I do rozporządzenia nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, zmienionego rozporządzeniem nr 1086/2011, na wszystkich etapach dystrybucji, w tym również na etapie sprzedaży detalicznej.

W istocie gdyby nie ustanowiono wymogu, aby świeże mięso drobiowe spełniało wspomniane kryterium mikrobiologiczne na wszystkich etapach dystrybucji, w tym również na etapie sprzedaży detalicznej, realizacja jednego z podstawowych celów prawa żywnościowego, polegającego na osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, do którego odsyła motyw 1 rozporządzenia nr 2073/2005, byłaby poważnie utrudniona w sytuacji dopuszczania do obrotu środków spożywczych zawierających mikroorganizmy w ilościach stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(por. pkt 28, 30; pkt 1 sentencji)

2.        Prawo Unii, a w szczególności rozporządzenie nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i rozporządzenie nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem nr 1086/2011 należy interpretować w taki sposób, że co do zasady nie jest sprzeczny z nimi przepis krajowy, na podstawie którego przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie dystrybucji jest karane za dopuszczenie do obrotu środka spożywczego ze względu na niespełnianie kryterium mikrobiologicznego, o którym mowa w wierszu 1.28 rozdziału I załącznika I do rozporządzenia nr 2073/2005. Do sądu krajowego należy dokonanie oceny tego, sankcja jest zgodna z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002.

W tym względzie, w wypadku gdy system sankcji jest systemem opartym na odpowiedzialności obiektywnej, taki system nie jest jako taki nieproporcjonalny w odniesieniu do zamierzonych celów, jeśli może on skłaniać osoby, do których się odnosi, do przestrzegania przepisów rozporządzenia i gdy zamierzone cele są związane z ogólnym interesem mogącym uzasadniać ustanowienie takiego systemu.

(por. pkt 36, 37, 42, 44; pkt 2 sentencji)