Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Vec C‑443/13

Ute Reindl

proti

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov v oblasti politiky hygieny – Nariadenie (ES) č. 2073/2005 – Príloha I – Mikrobiologické kritériá uplatniteľné na potraviny – Salmonela v čerstvom hydinovom mäse – Nedodržanie mikrobiologických kritérií konštatované v štádiu distribúcie – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca sankcie prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosti len v štádiu maloobchodného predaja – Súlad s právom Únie – Účinný, odrádzajúci a primeraný charakter sankcií“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. novembra 2014

1.        Poľnohospodárstvo – Aproximácia právnych predpisov v oblasti politiky hygieny – Čerstvé hydinové mäso – Kontrola salmonely a ostatných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín – Povinnosť splnenia mikrobiologických kritérií pre potraviny – Rozsah

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003, zmenené a doplnené nariadením č. 1086/2011, príloha II časť E bod 1; nariadenie Komisie č. 2073/2005, zmenené a doplnené nariadením č. 1086/2011, odôvodnenie 1 a príloha I kapitola I riadok 1.28)

2.        Poľnohospodárstvo – Aproximácia právnych predpisov v oblasti politiky hygieny – Čerstvé hydinové mäso – Kontrola salmonely a ostatných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín – Povinnosť splnenia mikrobiologických kritérií pre potraviny – Vnútroštátna právna úprava trestajúca prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosti výlučne v štádiu distribúcie – Prípustnosť – Podmienka – Primeranosť sankcie – Posúdenie vnútroštátnym súdom

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002, článok 17 ods. 2; nariadenie Komisie č. 2073/2005, zmenené a doplnené nariadením č. 1086/2011, príloha I kapitola I riadok 1.28)

1.        Príloha II časť E bod 1 nariadenia č. 2160/2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín, zmeneného a doplneného nariadením č. 1086/2011, sa má vykladať v tom zmysle, že čerstvé hydinové mäso pochádzajúce z populácie zvierat vymenovaných v prílohe I tohto nariadenia musí spĺňať mikrobiologické kritérium uvedené v prílohe I kapitole I riadku 1.28 nariadenia č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, zmeneného a doplneného nariadením č. 1086/2011, na všetkých stupňoch distribúcie, vrátane maloobchodného predaja.

Ak by sa totiž nevyžadovalo, aby čerstvé hydinové mäso dodržiavalo toto mikrobiologické kritérium na všetkých stupňoch distribúcie, vrátane maloobchodného predaja, nebolo by možné dosiahnuť jeden zo základných cieľov potravinárskeho práva, t. j. vysokú úroveň ochrany verejného zdravia, na ktorý sa odvoláva odôvodnenie 1 nariadenia č. 2073/2005, keďže potraviny obsahujúce mikroorganizmy v množstvách, ktoré predstavujú neprijateľné riziko pre ľudské zdravie, by boli uvedené na trhu.

(pozri body 28, 30, bod 1 výroku)

2.        Právo Únie, najmä nariadenie č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, a nariadenie č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, zmenené a doplnené nariadením č. 1086/2011, sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá trestá prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosti výlučne v štádiu distribúcie, pri uvedení na trh potraviny, ktorá nespĺňa mikrobiologické kritérium uvedené v prílohe I kapitole 1 riadku 1.28 nariadenia č. 2073/2005. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či predmetné sankcie vo veci samej spĺňajú zásadu proporcionality uvedenú v článku 17 ods. 2 nariadenia č. 178/2002.

V tejto súvislosti v prípade, že systém sankcií je systémom objektívnej zodpovednosti, nie je takýto systém ako taký vzhľadom na sledovaný cieľ neprimeraný, pokiaľ tento systém môže podnietiť dotknuté osoby k dodržiavaniu ustanovení určitého nariadenia a pokiaľ sledované ciele predstavujú všeobecný záujem, na základe ktorého možno odôvodniť zavedenie tohto systému.

(pozri body 36, 37, 42, 44, bod 2 výroku)