Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Zadeva C‑443/13

Ute Reindl

proti

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj na področju zdravstvenih pregledov – Uredba (ES) št. 2073/2005 – Priloga I – Mikrobiološka merila za živila – Salmonela v svežem perutninskem mesu – Neupoštevanje mikrobioloških meril, ugotovljeno v fazi distribucije – Nacionalna ureditev, ki sankcionira nosilca živilske dejavnosti, ki nastopi šele v fazi prodaje na drobno – Skladnost s pravom Unije – Učinkovitost, odvračilnost in sorazmernost sankcije“

Povzetek – Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. novembra 2014

1.        Kmetijstvo – Približevanje zakonodaj na področju zdravstvenih pregledov – Sveže perutninsko meso – Nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili – Obveznost spopštovanja mikrobioloških merilih za živila – Obseg

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2160/2003, kot je bila spremenjena z uredbo št. 1086/2011, Priloga II, E, točka 1; Uredba Komisije št. 2073/2005, kot je bila spremenjena z uredbo št. 1086/2011, prvi pododstavek in Priloga I, poglavje I, vrstica 1.28.)

2.        Kmetijstvo – Približevanje zakonodaj na področju zdravstvenih pregledov – Sveže perutninsko meso – Nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili – Obveznost spopštovanja mikrobioloških merilih za živila – Nacionalna ureditev, ki sankcionira nosilca živilske dejavnosti, ki nastopi šele v fazi prodaje na drobno – Dopustnost – Zahteva – Sorazmernost sankcije – Presoja nacionalnega sodišča

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 178/2002, člen 17(2); Uredba Komisije št. 2073/2005, kot je bila spremenjena z uredbo št. 1086/2011, Priloga I, poglavje I, vrstica 1.28.)

1.        Prilogo II, E, točka 1, k Uredbi (ES) št. 2160/2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1086/2011 je treba razlagati tako, da mora sveže perutninsko meso živalskih populacij, ki so naštete v Prilogi I k tej uredbi, izpolnjevati mikrobiološko merilo iz Priloge I, poglavje I, vrstica 1.28, k Uredbi št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1086/2011, v vseh fazah distribucije, vključno s prodajo na drobno.

Če se namreč ne bi zahtevalo, da mora sveže perutninsko meso izpolnjevati navedeno mikrobiološko merilo v vseh fazah distribucije, vključno s prodajo na drobno, bi bil ogrožen eden od temeljnih ciljev živilske zakonodaje, in sicer zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja ljudi, na katero napotuje uvodna izjava 1 Uredbe št. 2073/2005, saj bi bila v promet dana živila, ki vsebujejo mikroorganizme v količinah, ki pomenijo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi.


(Glej točki 28, 30 in točko 1 izreka.)

2.        Pravo Unije, zlasti Uredbo št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane in Uredbo št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1086/2011, je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki nosilca živilske dejavnosti, katerega dejavnosti se izvajajo le v fazi distribucije za dajanje živila v promet, sankcionira zaradi neupoštevanja mikrobiološkega merila iz Priloge I, poglavje I, vrstica 1.28, k Uredbi št. 2073/2005. Nacionalno sodišče mora presoditi, ali je sankcija v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 17(2) Uredbe št. 178/2002.

V zvezi s tem, tudi če bi bil sistem sankcij sistem objektivne odgovornosti, takšen sistem kot tak ni nesorazmeren z želenimi cilji, če ta sistem zadevne osebe spodbuja k spoštovanju določb neke uredbe in če so želeni cilji v splošnem interesu, ki lahko upravičuje uvedbo takega sistema.


(Glej točke 36, 37, 42, 44 in točko 2 izreka.)