Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2013 г. - Cadbury Holdings/СХВП - Société des produits Nestlé (форма на шоколадово блокче с четири надлъжни парчета)

(Дело T-112/13)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Cadbury Holdings Ltd (Ъксбридж, Обединеното кралство) (представители: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh и S. Dunstan, Solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Société des produits Nestlé SA (Веве, Швейцария)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на СХВП от 11 декември 2012 г. по преписка R 513/2011-2, освен в частта му, в която апелативният състав определя, че марката няма присъщ отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б), и

да осъди СХВП да заплати разноските по настоящото производство и да осъди встъпилата страна да заплати разноските по производствата пред отдела по отмяна и пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: триизмерната марка във форма на шоколадово блокче с четири надлъжни парчета, регистрирана за стоки от клас 30 - марка на Общността № 2 632 529.

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят.

Основание на искането за обявяване на недействителност: обявяването на недействителност е поискано на основание член 52, параграф 1, буква a) във връзка с член 7, параграф 1, букви б), в) и г) и буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 на Съвета.

Решение на отдела по отмяна: обявява недействителността на марката на Общността.

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение.

Изложени правни основания: нарушение на член 52, параграф 1, буква a) във връзка с член 7, параграф 1, букви б), в) и г) и буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 на Съвета.

____________