Language of document :

Sag anlagt den 19. februar 2013 - Cadbury Holdings mod KHIM - Société des produits Nestlé (formen af en firefingret chokolade stang)

(Sag T-112/13)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Det Forenede Kongerige) (ved barrister T. Mitcheson, solicitors P. Walsh og S. Dunstan)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 11. december 2012 af Andet Appelkammer i sag R-513/2011-2 annulleres, undtagen for så vidt som appelkammeret fastslog, at varemærket mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b).

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale appelsagens omkostninger og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagens behandling ved annullationsafdelingen og ved appelkammeret.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Tredimensionalt mærke, der gengiver formen af en firefingret chokolade stang, for varer i klasse 30 - EF-varemærkeregistrering nr. 2 632 529

Indehaver af EF-varemærket: Société des produits Nestlé SA

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: Cadbury Holdings Ltd

Begrundelse for ugyldighedsbegæringen: Ugyldighedsbegæringen er støttet på grundene i artikel 52, stk.1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b)-d) og litra e), nr. ii), i Rådets forordning nr. 207/2009

Annullationsafdelingens afgørelse: EF-varemærket erklæret ugyldigt

Appelkammerets afgørelse: Ophævelse af den anfægtede afgørelse

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b)-e), nr. ii), i Rådets forordning nr. 207/2009.

____________