Language of document :

19. veebruaril 2013 esitatud hagi - Cadbury Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet - Société des produits Nestlé (Nelja ruuduga šokolaaditahvli kuju)

(kohtuasi T-112/13)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister T. Mitcheson, solicitor P. Walsh ja solicitor S. Dunstan)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada teise apellatsioonikoja 11. detsembri 2012. aasta otsus asjas R 513/2011-2, välja arvatud osas, milles apellatsioonikoda leidis, et kaubamärgil puudub eristusvõime vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktile b; ja

mõista käesoleva hagiga seotud kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ning tühistamisosakonnas ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja teiselt menetluspoolelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: nelja ruuduga šokolaaditahvlit kujutav ruumiline kaubamärk kaupadele klassis 30 - ühenduse kaubamärgiregistreering nr 2 632 529

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: kehtetuks tunnistamise taotlus põhines nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktil a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b, c, d ja punkti e alapunktiga ii

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b, c, d ja punkti e alapunktiga ii rikkumine

____________