Language of document :

Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Форма на блокче шоколад)

(Дело T-112/13)1

(Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка — Форма на блокче шоколад — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, по-рано Cadbury Holdings Ltd (Ъксбридж, Обединено кралство) (представители: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors и D. Byrne, barrister)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Société des produits Nestlé SA (Веве, Швейцария) (представители: първоначално G. Vos, M. Bakker и J. van den Berg, avocats, впоследствие G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield и T. Reid, solicitors)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 11 декември 2012 г. (преписка R 513/2011-2) относно производство за обявяване на недействителност между Cadbury Holdings и Société des produits Nestlé

Диспозитив

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 11 декември 2012 г. (преписка R 513/2011-2).

EUIPO понася направените от нея съдебни разноски и разноските на Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé SA понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 123, 27.4.2013 г.