Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2016 r. – Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO – Société des produits Nestlé (Kształt tabliczki czekolady)

(Sprawa T-112/13)1

[Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Trójwymiarowy znak towarowy – Kształt tabliczki czekolady – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors, i D. Byrne, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Szwajcaria) (przedstawiciele: początkowo adwokaci G. Vos, M. Bakker i J. van den Berg, następnie G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield i T. Reid, solicitors)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 grudnia 2012 r. (sprawa R 513/2011-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Cadbury Holdings a Société des produits Nestlé.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 grudnia 2012 r. (sprawa R 513/2011-2).

EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé SA pokrywa własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 123 z 27.4.2013.