Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar čokoládovej tyčinky)

(vec T-112/13)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka – Tvar čokoládovej tyčinky – Absolútny dôvod zamietnutia –Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Mondelez UK Holdings & Services predtým Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors a D. Byrne, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švajčiarsko) (v zastúpení: G. Vos. M. Bakker a J. van den Berg, advokáti, neskôr G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield a T. Reid, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 11. decembra 2012 (vec R 513/2011-2) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Cadbury Holdings a Société des produits Nestlé

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo z 11. decembra 2012 (vec R 513/2011-2) sa zrušuje.

2.    EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Mondelez UK Holdings & Services.

3.    Société des produits Nestlé SA znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 123, 27.4.2013.