Language of document :

Жалба, подадена на 26 май 2017 г. от George Haswani срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 22 март 2017 г. г. по дело T-231/15, Haswani/Съвет

(Дело C-313/17 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: George Haswani (представител: G. Karouni, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отменят точки 39—47 от решението на Общия съд от 22 март 2017 г. (дело T-231/15), в които се обявява за недопустима жалбата за отмяна на Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия1 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия2 , както и точки 1, 3, 4 и 5 от диспозитива на посоченото решение на Общия съд,

Вследствие на това да се разпореди заличаването на името на George Haswani от приложенията към посочените актове,

Позовавайки се на посоченото дело жалбоподателят иска да се отменят Решение 2015/18363 и Регламент за изпълнение 2015/18284 ,

Позовавайки се на посоченото дело, жалбоподателят иска да се осъди Съветът да плати обезщетение от 700 000 EUR за всички претърпени вреди,

Да се отменят точки 4 и 5 от диспозитива, както и точки 91—93 от обжалваното съдебно решение, доколкото в тях George Haswani е осъден да понесе, освен свързаните с неговите искания съдебни разноски, и две трети от направените от Съвета разноски,

Да се осъди Съветът да заплати всички съдебни разноски в съответствие с член 184, алинея четвърта от Процедурния правилник на Съда.

Основания и основни доводи

Първото основание е свързано с грешка при прилагане на правото, доколкото предвид изискванията на член 86, параграф 4 от неговия процедурен правилник в точки 39—47 от своето решение Общият съд е обявил за недопустими исканията за отмяна на Решение 2016/850 и на Регламент за изпълнение 2016/840, направени от г-н Haswani във второто му изявление за изменение. Тази грешка при прилагане на правото е особено осезаема в точка 45.

Второто основание е свързано с грешка при прилагане на правото, доколкото в точки 39—47 от неговото решение, и по-специално в точка 47, Общият съд е приел, че при неспазване на посочените в член 86, параграф 4 от неговия процедурен правилник изисквания той може да отхвърли като недопустими исканията, съдържащи се в изявлението за изменение, без дори да разгледа въпроса дали секретарят е отправил до жалбоподателя искане за отстраняване на нередовността.

Третото основание е свързано с грешка при прилагане на правото в точки 39—47 от обжалваното съдебно решение, и в частност в точка 46 от него, доколкото Общият съд е приел, че в своето изявление за изменение г-н Haswani е трябвало да представи, освен изменените искания, и изменените основания.

На четвърто място, в рамките на своето право да отмени решението на първоинстанционния съд и да се произнесе по същество, Съдът само ще може да установи незаконосъобразността на Решение 2015/1836 и на Регламент за изпълнение 2015/1828, според които се замразяват финансовите средства и икономическите ресурси на видни бизнесмени, извършващи дейност в Сирия.

____________

1 ОВ L 141, 2016 г., стр. 125.

2 ОВ L 141, 2016 г., стр. 30.

3 ОВ L 266, 2015 г., стр. 75.

4 ОВ L 266, 2015 г., стр. 1.