Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. května 2017 Georgem Haswanim proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 22. března 2017 ve věci T-231/15, Haswani v. Rada

(Věc C-313/17 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: George Haswani (zástupce: G. Karouni, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2017 (věc T-231/15) v bodech 39 až 47 odůvodnění, v nichž byl návrh na zrušení jednak rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii1 , a jednak prováděcího nařízení Rady (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii2 , prohlášen za nepřípustný, a dále aby zrušil body 1, 3, 4 a 5 jeho výroku;

v důsledku toho nařídil odstranění jména G. Haswaniho z příloh shora uvedených aktů;

sám ve věci rozhodl tak, že zruší rozhodnutí 2015/18363 a prováděcí nařízení 2015/18284 ;

sám ve věci rozhodl tak, že uloží Radě povinnost zaplatit částku 700 000 eur jako náhradu veškeré újmy;

zrušil napadený rozsudek v bodech 4 a 5 výroku a v bodech 91 až 93 odůvodnění, podle nichž má G. Haswani nést náklady řízení související s jeho vlastními návrhy a nahradit dvě třetiny nákladů řízení vynaložených Radou;

uložil Radě náhradu veškerých nákladů řízení v souladu s čl. 184 odst. 4 jednacího řádu Soudního dvora.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál v bodech 39 až 47 odůvodnění rozsudku shledal, že návrhová žádání znějící na zrušení rozhodnutí 2016/850 a prováděcího nařízení 2016/840 předložená G. Haswanim v jeho druhém návrhu na úpravu žaloby jsou nepřípustná z hlediska požadavků čl. 86 odst. 4 jeho jednacího řádu. Toto nesprávné právní posouzení je zřejmé zvláště v bodě 45 odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál v bodech 39 až 47 odůvodnění svého rozsudku – konkrétně v bodě 47 – shledal, že v případě nesplnění požadavků uvedených v čl. 86 odst. 4 jeho jednacího řádu může návrhová žádání obsažená v návrhu na úpravu žaloby odmítnout jako nepřípustná i bez zkoumání, zda vedoucí soudní kanceláře zaslal žalobci výzvu k odstranění vad.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení v bodech 39 až 47 odůvodnění napadeného rozsudku, konkrétně v bodě 46, jelikož Tribunál shledal, že G. Haswani měl ve svém návrhu na úpravu žaloby předložit vedle upravených návrhových žádání též nové znění upravených žalobních důvodů.

Začtvrté bude Soudní dvůr v rámci jemu svěřené pravomoci sám ve věci rozhodnout nucen konstatovat protiprávnost rozhodnutí a prováděcího nařízení z roku 2015 (2015/1836 et 2015/1828), podle nichž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící předním podnikatelům působícím v Sýrii.

____________

1 Úř. věst. 2016, L 141, s. 125.

2 Úř. věst. 2016, L 141, s. 30.

3 Úř. věst. 2015, L 266, s. 75.

4 Úř. věst. 2015, L 266, s. 1.