Language of document :

Appel iværksat den 26. maj 2017 af George Haswani til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 22. marts 2017 i sag T-231/15, Haswani mod Rådet

(Sag C-313/17 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: George Haswani (ved avocat G. Karouni)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Præmis 39-47 i Rettens dom af 22. marts 2017 (sag T-231/15), hvori det fastslås, at anmodningen om annullation af Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien 1 , og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/840 af 27. maj 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien 2 ikke skulle antages til realitetsbehandling, samt domskonklusion 1, 3, 4 og 5 ophæves.

Følgelig skal det fastslås, at George Haswanis navn skal slettes fra bilagene til de ovennævnte retsakter.

Ved gennemførelse af sagen skal afgørelse 2015/1836 3 og gennemførelsesforordning 2015/1828 4 annulleres.

Ved gennemførelse af sagen skal Rådet tilpligtes at betale 700 000 EUR i erstatning for den skade, der er lidt.

Den appellerede dom ophæves for så vidt angår domskonklusion 4 og 5 samt præmis 91-93, for så vidt som det heri pålægges George Haswani ud over sine egne omkostninger at afholde to tredjedele af de af Rådet afholdte udgifter.

Rådet tilpligtes at betale alle udgifter i overensstemmelse med artikel 184, fjerde afsnit, i Domstolens procesreglement.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende vedrørende en retlig fejl, for så vidt som Retten i den appellerede doms præmis 39-47, har fastslået, at påstandene vedrørende annullation af afgørelse 2016/850 og gennemførelsesforordning 2016/840, som George Haswani har fremsat i sit andet processkrift om tilpasning, ikke skulle antages til realitetsbehandling, henset til kravene i procesreglementets artikel 86, stk. 4.

Andet anbringende vedrørende en retlig fejl, for så vidt som Retten i den appellerede doms præmis 39-47 – nærmere bestemt præmis 47 – har fastslået, at i tilfælde af manglende overholdelse af de i procesreglementets artikel 86, stk. 4, nævnte forskrifter, kan Retten afvise påstandene i processkriftet om tilpasning, uden at undersøge, om sagsøgeren havde fået en anmodning om berigtigelse fra justitssekretæren eller ej.

Tredje anbringende vedrørende en retlig fejl i den appellerede doms præmis 39-47 og nærmere bestemt i præmis 46, for så vidt som Retten har fastslået, at George Haswani i sit processkrift om tilpasning ud over de tilpassede påstande skulle fremkomme med en ny fremstilling af de tilpassede anbringender.

Fjerde anbringende vedrørende den omstændighed, at Domstolen som led i sin henvisningsbeføjelse alene kan fastslå, at afgørelsen og gennemførelsesforordningen fra 2015 (2015/1836 og 2015/1828), hvorved alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte fremtrædende erhvervsfolk, som driver virksomhed i Syrien, blev indefrosset, er ugyldige.

____________

1     EUT 2016, L 141, s. 125.

2     EUT 2016, L 141, s. 30.

3     EUT 2015, L 266, s. 75.

4     EUT 2015, L 266, s. 1.