Language of document :

George Haswani 26. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 22. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-231/15: Haswani versus nõukogu

(kohtuasi C-313/17 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: George Haswani (esindaja: advokaat G. Karouni)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 22. märtsi 2017. aasta kohtuotsuse (kohtuasi T-231/15) punktid 39–47, milles tunnistatakse vastuvõetamatuks nõue tühistada nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid1 , ja nõukogu 27. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/840, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias2 , ja selle kohtuotsuse resolutsiooni punktid 1, 3, 4 ja 5;

Seetõttu anda korraldus kustutada George Haswani nimi eespool viidatud aktide lisadest;

Kohtuasja lahendades tühistada otsus 2015/18363 ja rakendusmäärus 2015/18284 ;

Kohtuasja lahendades mõista nõukogult välja 700 000 eurot kogu tekkinud kahju hüvitamiseks;

Tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 4 ja 5 ja kohtuotsuse punktid 91–93 osas, milles jäetakse George Haswani kanda tema enda kohtukulud ja mõistetakse temalt välja ka kaks kolmandikku nõukogu kohtukuludest;

Mõista vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 lõikele 4 kõik kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide käsitleb õigusnormi rikkumist, kuna Üldkohus tunnistas oma otsuse punktides 39–47, et tema kodukorra artikli 86 lõike 4 alusel on vastuvõetamatud nõuded tühistada otsus 2016/850 ja rakendusmäärus 2016/840, mille G. Haswani esitas oma teises muutmisavalduses. Kõnealune õigusnormi rikkumine on eriti märgatav vaidlustatud kohtuotsuse punktis 45.

Teine väide käsitleb õigusnormi rikkumist, kuna Üldkohus järeldas oma otsuse punktides 39–47 ja täpsemalt punktis 47, et kuna tema kodukorra artikli 86 lõikes 4 mainitud ettekirjutusi ei ole järgitud, võib ta vastuvõetamatuse tõttu lükata tagasi muutmisavalduse nõuded, ilma et ta isegi hindaks, kas kohtusekretär saatis hagejale nõude puudused kõrvaldada või mitte.

Kolmas väide käsitleb õigusnormi rikkumist vaidlustatud kohtuotsuse punktides 39–47 ja eelkõige punktis 46, kuna Üldkohus järeldas, et G. Haswani pidi muutmisavalduses peale muudetud nõuete esitama ka uuesti muudetud väited.

Neljandaks saab Euroopa Kohus oma õiguse raames kohtuasi lahendada üksnes tuvastada, et on õigusvastane 2015. aasta otsus ja rakendusmäärus (2015/1836 ja 2015/1828), millega külmutatakse Süürias tegutsevate mõjuvõimsate ärimeeste ja –naiste rahalised vahendid ja majandusressursid.

____________

1 ELT 2016, L 141, lk 125.

2 ELT 2016, L 141, lk 30.

3 ELT 2015, L 266, lk 75.

4 ELT 2015, L 266, lk 1.