Language of document :

Žalba od 26. svibnja 2017. koju je 22. ožujka 2017. podnio George Haswani protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) u predmetu T-231/15, Haswani protiv Vijeća

(predmet C-313/17 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: George Haswani (zastupnik: G. Karouni, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 22. ožujka 2017. (presuda T-231/15), odnosno njezine točke 39. do 47. kojima se zahtjev za poništenje Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije1 i Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2016/840 od 27. svibnja 2016. o provedbi Uredbe (EU) 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji2 , kao i točke izreke presude br. 1., 3., 4. i 5.;

posljedično tomu, odredi brisanje imena G. Haswanija iz priloga spomenutim aktima;

u okviru tužbe, poništi Odluku 2015/18363 i Provedbenu uredbu 2015/18284 ;

u okviru tužbe, naloži Vijeću plaćanje 700.000 eura na osnovi naknade štete zajedno s kamatama radi popravljanja ukupne uzrokovane štete;

ukine pobijanu presudu u točkama izreke 4. i 5., točkama 91. do 93., u dijelu u kojem se njima G. Haswaniju nalaže snošenje dvije trećine troškova Vijeća, pored snošenja vlastitih troškova;

naloži Vijeću snošenje svih troškova, u skladu s člankom 184. stavkom 4. Poslovnika Suda.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na navodnoj pogrešci koja se tiče prava jer je u točkama 39. do 47. svoje presude Opći sud nedopuštenima proglasio, s obzirom na zahtjeve iz članka 86. stavka 4. svojeg Poslovnika, zahtjev za poništenje Odluke 2016/850 i Provedbene uredbe 2016/840, koji je G. Haswani podnio u svojem drugom podnesku kojim se vrši prilagodba. Ta pogreška koja se tiče prava osobito je očita u točki 45. pobijane presude.

Drugi žalbeni razlog temelji se na navodnoj pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud u točkama 39. do 47., konkretno - u točki 47., svoje presude utvrdio da u slučaju povrede zahtjeva iz članka 86. stavka 4. njegova Poslovnika, valja odbaciti kao nedopušten zahtjev naveden u podnesku kojim se vrši prilagodba a da se ni ne ispituje je li tužitelj od Tajništva Općeg suda primio zahtjev za otklanjanje nedostataka.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava počinjenoj u točkama 39. do 47. pobijane presude, konkretno - u točki 46., jer je Opći sud utvrdio da je G. Haswani trebao u svojem podnesku kojim se vrši prilagodba navesti, uz prilagođene zahtjeve, nove prilagođene tužbene razloge.

Na četvrtom mjestu, u okviru svoje ovlasti odlučivanja u ovom predmetu, Sud može samo utvrditi nezakonitost odluke i provedbene uredbe iz 2015. (2015/1836 i 2015/1828) na temelju kojih se zamrzavaju financijska sredstva i gospodarski izvori vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji.

____________

1 SL 2016., L 141, str. 125.

2 SL 2016., L 141, str. 30.

3 SL 2015., L 266, str. 75.

4 SL 2015., L 266, str. 1.