Language of document :

2017 m. gegužės 26 d. George Haswani pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. kovo 22 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-231/15, Haswani / Taryba

(Byla C-313/17 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: George Haswani, atstovaujamas advokato G. Karouni

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2017 m. kovo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimo (byla T-231/15) 39–47 punktus, kuriais prašymas panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai1 , ir 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/840, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje2 , buvo pripažintas nepriimtinu, ir jo rezoliucinės dalies 1, 3, 4, 5 punktus.

Atitinkamai nurodyti išbraukti apelianto George Haswani vardą iš minėtų aktų priedų.

Perėmus bylą, panaikinti Sprendimą 2015/18363 ir Įgyvendinimo reglamentą 2015/18284 .

Perėmus bylą, įpareigoti Tarybą sumokėti 700 000 EUR sumą visai patirtai žalai atlyginti.

Panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 4 ir 5 punktus, taip pat sprendimo 91–93 punktus, kiek juo nurodoma George Haswani padengti ne tik su jo paties pateiktais prašymais susijusias bylinėjimosi išlaidas, bet ir du trečdalius Tarybos patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsnio ketvirta pastraipa.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas savo sprendimo 39–47 punktuose pripažino reikalavimus, kuriuos G. Haswani pateikė savo antrajame pareiškime dėl patikslinimų, dėl Sprendimo 2016/850 ir Įgyvendinimo reglamento 2016/840 panaikinimo nepriimtinais, atsižvelgiant į Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Ši teisės klaida yra ypač pastebima skundžiamo sprendimo 45 punkte.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas savo sprendimo 39–47 punktuose (konkrečiau 47 punkte) nusprendė, kad Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų nevykdymo atveju jis gali atmesti pareiškimo dėl patikslinimo reikalavimus kaip nepriimtinus net ir nenagrinėdamas to, ar kancleris ieškovui pateikė prašymą pašalinti trūkumus.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, esančia skundžiamo sprendimo 39–47 punktuose, konkrečiau 46 punkte, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad G. Haswani, be patikslintų reikalavimų, savo pareiškime dėl patikslinimų turėjo iš naujo pateikti ir patikslintus pagrindus.

Ketvirta, naudodamasis jam suteikta teise perimti bylą, Teisingumo Teismas gali tik konstatuoti 2015 m. sprendimo ir 2015 m. įgyvendinimo reglamento (2015/1836 ir 2015/1828), pagal kuriuos yra įšaldytos Sirijoje veiklą vykdančių įtakingų Sirijos verslininkų lėšos ir ekonominiai ištekliai, neteisėtumą.

____________

1 OL L 141, 2016, p. 125.

2 OL L 141, 2016, p. 30.

3 OL L 266, 2015, p. 75.

4 OL L 266, 2015, p. 1.