Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 22. marta spriedumu lietā T-231/15 Haswani/Padome 2017. gada 26. maijā iesniedza George Haswani

(lieta C-313/17 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: George Haswani (pārstāvis – G. Karouni, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2017. gada 22. marta sprieduma (lieta T-231/15) 39.–47. punktu, kuros par nepieņemamu ir atzīta prasība atcelt Padomes 2016. gada 27. maija Lēmumu (KĀDP) 2016/850, ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju 1 , un Padomes 2016. gada 27. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/840, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā 2 , un tā rezolutīvās daļas 1), 3), 4) un 5) punktu;

rezultātā likt svītrot George Haswani vārdu no iepriekš minēto aktu pielikumiem;

izspriest lietu un atcelt Lēmumu 2015/1836 3 un Īstenošanas regulu 2015/1828 4 ;

izspriest lietu un piespriest Padomei samaksāt 700 000 euro kā atlīdzinājumu par visu nodarīto kaitējumu kopumā;

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 4) un 5) punktu un tā 91.–93. punktu, ciktāl tajos George Haswani papildus izdevumiem saistībā ar viņa paša prasījumiem ir piespriests atlīdzināt divas trešdaļas no Padomes izdevumiem;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus atbilstoši Tiesas Reglamenta 184. panta 4. punktam.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa sprieduma 39.–47. punktā, ņemot vērā tās Reglamenta 86. panta 4. punkta prasības, ir atzinusi par nepieņemamiem George Haswani prasījumus, kuros ir lūgts atcelt Lēmumu 2016/850 un Īstenošanas regulu 2016/840 un kuri tika izvirzīti ar otro grozījumu rakstu. Šī kļūda tiesību piemērošanā ir īpaši zīmīga pārsūdzētā sprieduma 45. punktā.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa sprieduma 39.–47. punktā – it īpaši 47. punktā – ir uzskatījusi, ka gadījumā, ja nav izpildīti tās Reglamenta 86. panta 4. punktā minētie priekšraksti, tā var noraidīt kā nepieņemamus grozījumu rakstā izvirzītos prasījumus, pat nepārbaudot, vai Vispārējās tiesas sekretārs ir vai nav prasītājam nosūtījis lūgumu novērst trūkumus.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētā sprieduma 39.–47. punktā, it īpaši tā 46. punktā, ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa ir uzskatījusi, ka George Haswani savā grozījumu rakstā papildus grozītajiem prasījumiem bija no jauna jāizklāsta arī grozītie pamati.

Ceturtkārt, Tiesai piešķirto lietas izspriešanas pilnvaru ietvaros tā var vien konstatēt, ka 2015. gada lēmums un īstenošanas regula (2015/1836 un 2015/1828), saskaņā ar kuriem ir iesaldēti Sīrijā darbību veicošu ietekmīgu uzņēmēju līdzekļi un saimnieciskie resursi, ir prettiesisks.

____________

1 OV 2016, L 141, 125. lpp.

2 OV 2016, L 141, 30. lpp.

3 OV 2015, L 266, 75. lpp.

4 OV 2015, L 266, 1. lpp.