Language of document :

Odvolanie podané 26. mája 2017: George Haswani proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 22. marca 2017 vo veci T-231/15, Haswani/Rada

(vec C-313/17 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: George Haswani (v zastúpení: G. Karouni, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2017 (vec T-231/15) v bodoch 39 až 47, ktoré vyhlasujú za neprípustnú žalobu o neplatnosť rozhodnutia Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii1 a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2016/840 z 27. mája 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii2 , ako aj jeho body výroku č. 1, 3, 4 a 5,

v dôsledku toho nariadiť výmaz mena pána Georgea Haswaniho z príloh pripojených k vyššie uvedeným aktom,

rozhodnúť vo veci samej a zrušiť rozhodnutie 2015/18363 a vykonávacie nariadenie 2015/18284 ,

rozhodnúť vo veci samej a uložiť Rade povinnosť zaplatiť sumu 700 000 eur ako náhradu škody vrátane úrokov za všetky spôsobené ujmy,

zrušiť napadnutý rozsudok v jeho bodoch výroku 4 a 5 a v jeho bodoch odôvodnenia 91 až 93 v rozsahu, v akom sa pánovi Georgeovi Haswanimu ukladá povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť dve tretiny trov konania vynaložených Radou,

v súlade s článkom 184 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uložiť Rade povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení tým, že Všeobecný súd v bodoch 39 až 47 svojho rozsudku vyhlásil, že vzhľadom na požiadavky podľa článku 86 ods. 4 jeho rokovacieho poriadku, sú návrhy na zrušenie rozhodnutia 2016/850 a vykonávacieho nariadenia 2016/840 predložené pánom Georgeom Haswanim v jeho druhom návrhu na úpravu neprípustné. Toto nesprávne právne posúdenie je osobitne zjavné v bode 45 napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení tým, že Všeobecný súd v bodoch 39 až 47 svojho rozsudku, a najmä v bode 47, vyhlásil, že v prípade chýbajúcich náležitostí uvedených v článku 86 ods. 4 jeho rokovacieho poriadku môže jednotlivé návrhy uvedené v návrhu na úpravu zamietnuť aj bez toho, aby preskúmal, či tajomník žalobcovi zaslal alebo nezaslal žiadosť o odstránenie nedostatkov.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v bodoch 39 až 47 napadnutého rozsudku, konkrétnejšie v jeho bode 46, a to tým, že Všeobecný súd konštatoval, že pán Haswani vo svojom návrhu na úpravu okrem upravených návrhov uviedol aj nové znenie upravených žalobných dôvodov.

Vo štvrtom rade Súdny dvor v rámci svojej priznanej právomoci rozhodnúť vo veci samej môže len konštatovať protiprávnosť rozhodnutia a vykonávacieho nariadenia z roku 2015 (2015/1836 a 2015/1828), podľa ktorých sa zmrazujú finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria vplyvným podnikateľom a podnikateľkám vyvíjajúcim činnosť v Sýrii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125.

2 Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 30.

3 Ú. v. EÚ L 266, 2015, s. 75.

4 Ú. v. EÚ L 266, 2015, s. 1.