Language of document :

Pritožba, ki jo je George Haswani vložil 26. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2017 v zadevi T-231/15, Haswani/Svet

(Zadeva C-313/17 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: George Haswani (zastopnik: G. Karouni, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Točke od 39 do 47 Sodbe Splošnega sodišča z dne 22. marca 2017 (zadeva T-231/15), v katerih je ugotovljeno, da je predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji1 in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2016/840 z dne 27. maja 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji2 nedopusten, ter točke 1, 3, 4 in 5 izreka navedene sodbe naj se razglasijo za nične;

Posledično, naloži naj se izbris imena G. Haswanija iz prilog k zgoraj navedenima aktoma;

V okviru pritožbe, naj se Sklep 2015/18363 in Izvedbena uredba 2015/18284  razglasita za nična;

V okviru pritožbe, naj se Svetu naloži plačilo 700.000 EUR kot odškodnina skupaj z obrestmi za povračilo celotne povzročene škode;

Točki izreka 4 in 5 ter točke od 91 do 93 izpodbijane sodbe naj se razveljavijo v delu, v katerem G. Haswaniju nalagajo, da poleg stroškov svojih vlog nosi dve tretjini stroškov Sveta;

Svetu naj se naloži plačilo celotnih stroškov v skladu s členom 184(4) Poslovnika Sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker je Splošno sodišče v točkah od 39 do 47 svoje sodbe razglasilo, da sta glede na zahteve iz člena 86(4) njegovega poslovnika predloga za razglasitev ničnosti Sklepa 2016/850 in Izvedbene uredbe 2016/840, ki ju je G. Haswani vložil v svoji prilagoditveni vlogi, nedopustna. Ta napačna uporaba prava je zlasti očitna v točki 45 izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker je Splošno sodišče v točkah od 39 do 47 svoje sodbe in zlasti v njeni točki 47 ugotovilo, da lahko v primeru kršitev zahtev, navedenih v členu 86(4) svojega poslovnika, predloge, navedene v prilagoditveni vlogi, zavrne, ne da bi preučilo, ali je sodno tajništvo tožeči stranki posredovalo poziv za dopolnitev tožbe.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava v točkah od 39 do 47 izpodbijane sodbe in zlasti v njeni točki 46, ker je Splošno sodišče ugotovilo, da mora G. Haswani v svoji prilagoditveni vlogi poleg prilagojenih predlogov predložiti novo predstavitev prilagojenih tožbenih razlogov.

Četrtič, Sodišče v okviru pritožbe, ki je vložena pri njem, ne more razsoditi drugače, kot da ugotovi nezakonitost sklepa in izvedbene uredbe iz leta 2015 (2015/1836 in 2015/1828), na podlagi katerih so zamrznjena sredstva in gospodarski viri vplivnih poslovnih žensk in moških, ki opravljajo svoje dejavnosti v Siriji.

____________

1 UL 2016, L 141, str. 125.

2 UL 2016, L 141, str. 30.

3 UL 2015, L 266, str. 75.

4 UL 2015, L 266, str. 1.