Language of document :

Överklagande ingett den 26 maj 2017 av George Haswani av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 22 mars 2017 i mål T-231/15, Haswani mot rådet

(Mål C-313/17 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: George Haswani (ombud: G. Karouni, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva den dom som tribunalen meddelade den 22 mars 2017 (mål T-213/15) vad gäller punkterna 39–47, i vilka tribunalen avvisade talan om ogiltigförklaring av rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien1 , och av rådets genomförandeförordning (EU) 2016/840 av den 27 maj 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien2 , samt punkterna 1, 3, 4, 5 i domslutet,

följaktligen förordna att George Haswanis namn ska strykas från bilagorna till nämnda rättsakter,

avgöra målet i sak och ogiltigförklara beslut 2015/18363 och genomförandeförordning 2015/18284

avgöra målet i sak och förplikta rådet att betala ett belopp på 700 000 euro som ersättning för alla slag av skador som uppkommit,

upphäva den överklagade domen vad gäller punkterna 4 och 5 i domslutet samt punkterna 91–95 i domskälen i den delen George Haswani förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av rådets rättegångskostnader, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artikel 184 fjärde stycket i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument

Såvitt avser den första grunden gör klaganden gällande felaktig rättstillämpning, i det att tribunalen, i punkterna 39–47 i den överklagade domen, med hänvisning till kraven i artikel 86.4 i rättegångsreglerna avvisade det yrkande om ogiltigförklaring av beslut 2016/850 och genomförandeförordning 2016/840 som George Haswani framställde i sin andra inlaga om justering av talan. Denna felaktiga rättstillämning är särskilt tydligt i punkt 45 i den överklagade domen.

Genom den andra grunden gör klaganden gällande felaktig rättstillämpning i det att tribunalen, i punkterna 39–47 i den överklagade dom – och då särskilt i punkt 47 – fann att den kunde avvisa yrkandena i inlagan om justering av talan utan att ens undersöka huruvida justitiesekreteraren hade anmodat klagande att avhjälpa bristen.

Den tredje grunden avser felaktig rättstillämpning i punkterna 39–47 i den överklagade domen, och särskilt i punkt 46, i det att tribunalen fann att George Haswani i sin inlaga om justering av talan utöver de justerade yrkandena borde ha redogjort för de justerade grunderna.

För det fjärde anför klaganden att domstolen, inom ramen för sin behörighet att avgöra målet i sak, med nödvändighet måste konstatera att beslutet och genomförandeförordningen av år 2015 (2018/1836 och 2015/1828) om frysning av alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör ledande affärsmän med verksamhet i Syrien.

____________

1 EUT L 141, 2016, s. 125.

2 EUT L 141, 2016, s. 30.

3 EUT L 266, 2015, s. 75.

4 EUT L 266, 2015, s. 1.