Language of document :

Иск, предявен на 23 май 2017 г. — Европейска комисия/Румъния

(Дело C-301/17)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano)

Ответник: Румъния

Искания на ищеца

да се установи, на основание член 258 ДФЕС, че като не се е съобразила по отношение на 68 депа за отпадъци със задължението си да вземе всички необходими мерки, за да закрие възможно най-бързо, в съответствие с член 7, буква ж) и член 13, депата, които, в съответствие с член 8 нямат разрешително за продължаване на експлоатацията им, Румъния не е изпълнила задълженията по член 14, буква б) във връзка с член 13 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно депонирането на отпадъци;

да се осъди Румъния да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Предмет на предявения от Европейската комисия иск срещу Румъния е неизпълнението на задълженията й по член 14, буква б) във връзка с член 13 от Директива 1999/31/ЕО по отношение на 68 депа за отпадъци, депа, които съгласно член 8, нямат издадено разрешително, което да позволява продължаването на тяхната експлоатация и които вследствие на това е трябвало да бъдат закрити съгласно член 7, буква ж) и член 13 от директивата.

Комисията твърди, че член 14 от Директива 1999/31/ЕО установява преходен дерогиращ режим за разрешените депа за отпадъци или за тези, които вече са били в експлоатация до влизането в сила на директивата, за да може, най-късно до 16 юли 2009 година да се извърши привеждането в съответствие на тези депа с новите изисквания, свързани с околната среда, предвидени в член 8 от същата директива. Съгласно член 14, буква б) след представянето на плана за подобрение компетентният орган взема окончателно решение относно продължаването на експлоатацията на базата на споменатия план за подобрение и на същата директива. Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да може в най-кратки срокове, в съответствие с член 7, буква ж) и член 13, да се пристъпи към закриване на депата, които не са получили разрешително за продължаване на дейността в съответствие с член 8.

Съгласно член 13 депото или част от него да се считат за окончателно закрити само когато компетентният орган извърши окончателна проверка на площадката, оцени всички направени от оператора доклади и даде на оператора своето разрешение за закриване.

По отношение на 68–те депа за отпадъци, подробно изброени в исковата молба, Комисията счита, че Румъния не е представила данни, които да дадат възможност на Комисията да провери дали след спиране на експлоатацията им процесът по закриването им е бил реално финализиран в съответствие с изискванията Директива 1999/31/ЕО. В този смисъл Комисията твърди, че Румъния не може да се позове на чисто вътрешни обстоятелства, за да обоснове неизпълнението на задълженията, произтичащи от директивата, като откриването на производства по несъстоятелност по отношение на операторите, спорове, свързани с правото на собственост, образуването на административни производства или отговорността на местната власт.

Срокът за транспониране на директивата във вътрешното право е изтекъл на 16 юли 2009 година.

____________