Language of document :

Žaloba podaná dne 23. května 2017 – Evropská komise v. Rumunsko

(Věc C-301/17)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Nicolae a E. Sanfrutos Cano, zmocněnci)

Žalované: Rumunsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit na základě článku 258 SFEU, že Rumunsko tím, že v případě 68 skládek odpadu nepřijalo všechna nezbytná opatření, aby v nejkratším termínu došlo v souladu s čl. 7 písm. g) a článkem 13 k uzavření skládek, které neobdržely v souladu s článkem 8 povolení k pokračování provozu, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 14 písm. b), ve spojení s článkem 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů;

uložit Rumunsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem žaloby Evropské komise proti Rumunsku je nesplnění povinností, které pro tento stát vyplývají z čl. 14 písm. b), ve spojení s článkem 13 směrnice 1999/31/ES, v případě 68 skládek, které neobdržely ve smyslu článku 8 povolení k pokračování provozu, a které měly být v důsledku toho uzavřeny podle čl. 7 písm. g) a článku 13 směrnice.

Komise tvrdí, že článek 14 směrnice 1999/31/ES stanoví přechodný odchylný režim, pokud jde o povolené skládky nebo skládky, které již byly v provozu ke dni provedení směrnice, za účelem jejich dosažení souladu s novými požadavky v oblasti životního prostředí stanovenými v článku 8 této směrnice nejpozději do 16. července 2009. Podle čl. 14 písm. b) platí, že po předložení plánu úprav přijme příslušný orgán konečné rozhodnutí, pokud jde o další provozování na základě zmíněného plánu a této směrnice. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby v souladu s čl. 7 písm. g) a článkem 13 byl v nejkratším termínu ukončen provoz těch skládek, které neobdržely v souladu s článkem 8 povolení k pokračování provozu.

Podle článku 13 může být skládka nebo její část považována za definitivně uzavřenou až poté, co příslušný orgán provede konečnou inspekci na místě a vyhodnotí všechny zprávy předložené provozovatelem a udělí provozovateli souhlas s uzavřením skládky.

Pokud jde o 68 skládek odpadu, které jsou uvedeny v žalobě, Komise tvrdí, že Rumunsko jí neposkytlo údaje, na jejichž základě by mohla ověřit, zda kromě ukončení provozu těchto skládek byl postup uzavření skutečně finalizován v souladu s požadavky stanovenými směrnicí 1999/31/ES. Komise v tomto ohledu tvrdí, že se Rumunsko nemůže k odůvodnění nesplnění povinností, které pro něj vyplývají z uvedené směrnice, dovolávat čistě vnitrostátních situací, jako např. insolvence provozovatelů, soudních sporů souvisejících s právem na vlastnictví, průběhu správních řízení nebo odpovědnosti místních orgánů.

Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 16. července 2009.

____________