Language of document :

23. mail 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

(kohtuasi C-301/17)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Nicolae ja E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Rumeenia

Hageja nõuded

tuvastada ELTL artikli 258 alusel, et kuna Rumeenia ei ole 68 prügila osas täitnud oma kohustust võtta kõik vajalikud meetmed, et sulgeda artikli 7 punkti g ja artikli 13 kohaselt nii kiiresti kui võimalik prügilad, millele ei ole antud artikli 8 kohaselt luba tegevust jätkata, on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta, artikli 14 punktist b koosmõjus artikliga 13; 

mõista kohtukulud välja Rumeenialt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni on esitanud hagi Rumeenia vastu seetõttu, et viimane ei ole 68 prügila osas, millele ei ole antud artikli 8 kohaselt luba tegevust jätkata ja mis tuleb seetõttu vastavalt selle direktiivi artikli 7 punktile g ja artiklile 13 sulgeda, täitnud oma kohustusi, mis tulenevad nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta, artikli 14 punktist b koosmõjus artikliga 13.

Komisjon kinnitab, et direktiivi 1999/31/EÜ artikkel 14 kehtestab erandina üleminekukorra nendele prügilatele, mis on saanud loa või mis tegutsevad direktiivi ülevõtmise ajal, et hiljemalt 16. juuliks 2009 oleks need prügilad viidud vastavusse uute keskkonnanõuetega, mis on ette nähtud selle direktiivi artiklis 8. Artikli 14 punkt b näeb ette, et prügila vastavusse viimise kava esitamise järel teevad pädevad asutused lõpliku otsuse, kas käitamist võib nimetatud kava ja käesoleva direktiivi alusel jätkata. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et artikli 7 punkti g ja artikli 13 kohaselt sulgeda nii kiiresti kui võimalik prügilad, millele ei ole antud artikli 8 kohaselt luba tegevust jätkata.

Artikkel 13 sätestab, et prügila või selle osa võib lugeda lõplikult suletuks, kui pädev asutus on teinud lõpliku kohapealse kontrolli, hinnanud kõiki käitaja esitatud aruandeid ja andnud käitajale loa prügila sulgeda.

Komisjon väidab, et hagiavalduses osutatud 68 prügila kohta ei ole Rumeenia esitanud teavet, mis võimaldaks tal kontrollida, kas need prügilad on suletud ja kas sulgemisprotsess toimus tegelikult vastavalt direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud nõuetele. Selle kohta märgib komisjon, et direktiivis ette nähtud kohustuste täitmise põhjendamisel ei saa Rumeenia tugineda puhtalt siseriiklikele asjaoludele, nagu ettevõtja maksujõuetus, omandivaidlused, pooleli olev haldusmenetlus või kohalike ametiasutuste vastutus.

Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg lõppes 16. juulil 2009.

____________