Language of document :

Kanne 23.5.2017 – Euroopan komissio v. Romania

(Asia C-301/17)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Nicolae ja E. Sanfrutos Cano)

Vastaaja: Romania

Vaatimukset

On todettava SEUT 258 artiklan perusteella, että Romania ei ole noudattanut kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 14 artiklan b alakohdan, luettuna yhdessä 13 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 68 kaatopaikan osalta toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä, jotta kaatopaikat, jotka eivät ole saaneet 8 artiklan mukaista lupaa toiminnan jatkamiseen, voidaan 7 artiklan g alakohdan ja 13 artiklan mukaisesti poistaa mahdollisimman pian käytöstä

Romania on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan komissio moittii nostamassaan kanteessa Romaniaa siitä, että se ei ole noudattanut direktiivin 1999/31/EY 14 artiklan b alakohdan ja 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan 68 kaatopaikan osalta, jotka eivät ole saaneet 8 artiklan mukaista lupaa toiminnan jatkamiseen ja jotka siksi direktiivin 7 artiklan g alakohdan ja 13 artiklan mukaan pitäisi poistaa käytöstä.

Komissio väittää, että direktiivin 1999/31/EY 14 artiklassa vahvistetaan poikkeava siirtymäsääntely sellaisille kaatopaikoille, joilla tämän direktiivin täytäntöönpanon hetkellä oli lupa tai jotka olivat toiminnassa, jotta nämä saatettaisiin viimeistään 16.7.2009 tämän direktiivin 8 artiklan mukaisten ympäristövaatimusten mukaisiksi. Direktiivin 14 artiklan b alakohdan mukaan kunnostussuunnitelman esittämisen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä lopullinen päätös siitä, voidaanko toimintaa jatkaa mainitun kunnostussuunnitelman ja tämän direktiivin mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sulkeakseen 7 artiklan g alakohdan ja 13 artiklan mukaisesti mahdollisimman pian ne kaatopaikat, joille ei ole myönnetty lupaa jatkaa toimintaansa 8 artiklan mukaisesti.

Direktiivin 13 artiklan mukaan kaatopaikkaa tai sen osaa voidaan pitää lopullisesti käytöstä poistettuna vasta, kun toimivaltainen viranomainen on toteuttanut lopullisen tarkastuksen paikalla, arvioinut kaikki kaatopaikan pitäjän antamat selvitykset ja antanut kaatopaikan pitäjälle luvan poistaa kaatopaikka käytöstä.

Romania ei ole ilmoittanut näistä kannekirjelmässä tarkemmin kuvailluista 68 kaatopaikasta mitään tietoja, joiden perusteella komissio voisi tutkia, onko niiden toiminnan jäädyttämisen lisäksi käytöstä poistamismenettely tosiasiallisesti saatettu loppuun direktiivin 1999/31/EY vaatimusten mukaisesti. Romania ei voi tältä osin vedota puhtaasti valtionsisäisiin seikkoihin – kuten toiminnanharjoittajan maksukyvyttömyyteen, tiettyjen hallinnollisten menettelyjen suorittamiseen taikka paikallisviranomaisten vastuuseen – perustellakseen direktiivin mukaisten velvoitteidensa noudattamatta jättämistä.

Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 16.7.2009.

____________