Language of document :

2017 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Rumunija

(Byla C-301/17)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Nicolae ir E. Sanfrutos Cano,

Atsakovė: Rumunija

Ieškovės reikalavimai

Remiantis SESV 258 straipsniu pripažinti, kad, kiek tai susiję su 68 sąvartynais, nepriėmusi visų priemonių, kad per trumpiausius terminus remiantis 7 straipsnio g punktu ir 13 straipsniu būtų uždarytos visos vietos, kurioms neišduoti leidimai vykdyti veiklą, remiantis 8 straipsniu, Rumunija neįvykdė įsipareigojimų pagal 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 14 straipsnio b punktą ir 13 straipsnį;

priteisti iš Rumunijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Komisijos prieš Rumuniją pareikšto ieškinio dalykas yra įsipareigojimo pagal Direktyvos 1999/31/EB 14 straipsnio b punktą ir 13 straipsnį neįvykdymas, kiek tai susiję su 68 sąvartynais, kuriems pagal 8 straipsnį nebuvo išduoti leidimai tęsti veiklą ir kurie po to turėjo būti uždaryti, remiantis šios direktyvos 7 straipsnio g punktu ir 13 straipsniu.

Komisija tvirtina, kad Direktyvos 1999/31/EB 14 straipsnyje numatytas nukrypti leidžiantis pereinamasis laikotarpis leidimus turintiems sąvartynams ar jau veikusiems sąvartynams direktyvos įsigaliojimo dieną tam, kad jie galėtų atitikti naujus aplinkosaugos reikalavimus, numatytus šios direktyvos 8 straipsnyje, vėliausiai iki 2009 m. liepos 16 d. Remiantis 14 straipsnio b punktu gavusios sąvartyno sutvarkymo planą, kompetentingos institucijos priima galutinį sprendimą, ar minėto sutvarkymo plano ir šios direktyvos pagrindu sąvartynas gali tęsti veiklą. Valstybės narės imasi būtinų priemonių kuo greičiau pagal 7 straipsnio g punktą ir 13 straipsnį uždaryti sąvartynus, kuriems pagal 8 straipsnį nebuvo duotas leidimas tęsti veiklą.

Remiantis 13 straipsniu sąvartynas ar jo dalis būtų laikomas galutinai uždarytu tik po to, kai kompetentinga institucija atliks vietoje baigiamąjį patikrinimą, įvertins visas operatoriaus pateiktas ataskaitas ir jam praneš apie savo leidimą sąvartyną uždaryti.

Dėl ieškinyje nurodytų 68 sąvartynų Komisija teigia, kad Rumunija nepateikė duomenų, leidžiančių Komisijai patikrinti, ar be sąvartynų veiklos sustabdymo, sąvartynų uždarymo procedūra buvo iš tiesų baigta pagal Direktyvos 1999/31/EB reikalavimus. Šiuo klausimu Komisija tvirtina, kad Rumunija negali remtis vien vidaus situacija, pavyzdžiui, kad operatoriai bankrutavo, vyksta teismo procesai dėl nuosavybės teisės, vyksta administracinės procedūros ar atsirado vietos valdžios institucijų atsakomybė, kad pateisintų įsipareigojimų pagal direktyvą neįvykdymą.

Terminas perkelti direktyvą į nacionalinę teisę baigėsi 2009 m. liepos 16 dieną.

____________