Language of document :

Žaloba podaná 23. mája 2017 – Európska komisia/Rumunsko

(vec C-301/17)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Nicolae a E. Sanfrutos Cano, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaný: Rumunsko

Návrhy žalobkyne

určiť, podľa článku 258 ZFEÚ, že Rumunsko si tým, že v prípade 68 skládok nevykonalo svoju povinnosť prijať v súlade s článkom 7 písm. g) a článkom 13 všetky opatrenia potrebné na čo najrýchlejšie zatvorenie tých skládok, ktorým nebolo podľa článku 8 vydané povolenie pokračovať v prevádzke, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 14 písm. b) v spojení s článkom 13 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov,

zaviazať Rumunsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Účelom žaloby Európskej komisie proti Rumunsku je určenie nesplnenia povinnosti, ktoré Rumunsku vyplývajú z článku 14 písm. b) v spojení s článkom 13 smernice Rady 1999/31/ES v prípade 68 skládok, ktorým nebolo podľa článku 8 vydané povolenie pokračovať v prevádzke a ktoré mali byť v tohto dôvodu v súlade s článkom 7 písm. g) a článkom 13 smernice zatvorené. 

Komisia tvrdí, že článok 14 smernice 1999/31/ES stanovuje derogačný prechodný režim týkajúci sa už povolených skládok alebo skládok, ktoré sú už v prevádzke ku dňu vykonania smernice, ktorý má dosiahnuť, aby boli tieto skládky v súlade s novými požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia stanovenými v článku 8 tejto smernice najneskôr do 16. júla 2009. Podľa článku 14 písm. b) po predložení plánu úpravy skládky príslušné orgány prijmú na základe zmieneného plánu a tejto smernice konečné rozhodnutie o tom, či prevádzka tejto skládky môže pokračovať. Členské štáty prijmú v súlade s článkom 7 písm. g) a článkom 13 potrebné opatrenia na čo najrýchlejšie zatvorenie tých skládok, ktorým nebolo podľa článku 8 vydané povolenie pokračovať v prevádzke.

Podľa článku 13 skládka alebo jej časť môže byť považovaná za definitívne uzatvorenú len vtedy, ak príslušný orgán vykoná záverečnú inšpekciu priamo na mieste skládky, vyhodnotí všetky správy predložené prevádzkovateľom a oznámi prevádzkovateľovi svoj súhlas s uzatvorením skládky.

Pokiaľ ide o 68 skládok uvedených v žalobe zastáva Komisia názor, že Rumunsko nepredložilo dostatok údajov umožňujúcich Komisii overiť, či okrem skončenia prevádzky bolo ich uzatvorenie skutočne vykonané v súlade s požiadavkami smernice 1999/31/ES. V tomto zmysle Komisia tvrdí, že Rumunsko sa nemôže pri odôvodňovaní nesplnenia si povinností, ktoré mu vyplývajú zo smernice, odvolávať na čisto vnútroštátnu situáciu, ako napríklad, že prevádzkovatelia upadli do platobnej neschopnosti, na súdne spory týkajúce sa práva vlastniť majetok, priebeh správnych konaní alebo zodpovednosť miestnych orgánov.

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho práva uplynula 16. júla 2009.

____________