Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2017 Helénská republika proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 30. března 2017 ve věci T-112/15, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-341/17 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka se domáhá, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 30. března 2017, věc Τ-112/15, v rozsahu, v němž zamítá žalobu, dále aby vyhověl žalobě podané Řeckou republikou dne 2. března 2015a zrušil rozhodnutí Evropské komise 2014/950/ΕU ze dne 19. prosince 2014 v rozsahu, v němž z financování Evropskou unií vylučuje některé výdaje vynaložené Řeckou republikou na podpory na plochu za rok žádosti 2008 a odpovídající a) 10 % celkové výše výdajů vynaložených na podpory týkající se pastvin, b) 5 % celkové výše výdajů vynaložených na dodatečné vázané podpory a c) 5 % celkové výše výdajů vynaložených na rozvoj venkova, a uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje na podporu kasačního opravného prostředku 6 důvodů:

A.     Pokud jde o tu část napadeného rozsudku, která se týká prvního žalobního důvodu souvisejícího s finanční opravou ve výši 10%, jež se vztahuje na podpory týkající se pastvin (body 23 až 106 napadeného rozsudku), uplatňuje navrhovatelka tři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu a uplatnění článku 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21 dubna 2004 týkajícího se definice pastviny, nesprávného výkladu a uplatnění článku 296 SFEU a nedostatečného e nesprávného odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu a uplatnění článku 296 SFEU, jakož i nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku v části, v níž bylo zamítnuta výtka uplatněná Řeckou republikou ohledně oprávněnosti odůvodnění rozhodnutí Komise.

Kromě toho navrhovatelka v třetím důvodu kasačního opravného prostředku namítá, že napadený rozsudek byl vydán v rozporu se zásadou proporcionality, jakož i na základě nesprávného výkladu a uplatnění článku 296 SFEU a nebyl dostatečně odůvodněn.

B.     Pokud jde o část napadeného rozsudku, která se týká druhého žalobního důvodu souvisejícího s finanční opravou ve výši 5% v oblasti dodatečných vázaných podpor (body 107 až 137 napadeného rozsudku), uplatňuje navrhovatelka dva důvody kasačního opravného prostředku. První (čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku) vycházející z nesprávného výkladu a uplatnění článku 31 nařízení č. 1290/2005 a článku 11 nařízení č. 885/2006, z nesprávného nebo nedostatečného a rozporuplného odůvodnění napadeného rozsudku, zatímco v druhém důvodu kasačního opravného prostředku je namítáno, že výrok obsažený v napadeném rozsudku vychází z nesprávného uplatnění zásady proporcionality, ve spojení s nesprávným výkladem a uplatněním článku 296 SFEU, jakož i nedostatečném a rozporuplném odůvodnění.

C.     Konečně pokud jde o část napadeného rozsudku, která se týká třetího žalobního důvodu souvisejícího s finanční opravou ve výši 5% v oblasti rozvoje venkova (body 138 až 168 napadeného rozsudku), navrhovatelka tvrdí (šestý důvod kasačního opravného prostředku), že napadený rozsudek v části, v níž bylo částečně zamítnuto návrhové žádání Řecké republiky, je stižen nedostatkem odůvodnění.

____________