Language of document :

Odvolanie podané 6. júna 2017: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. marca 2017 vo veci T-112/15, Helénska republika/Európska komisia

(vec C-341/17 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu, zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 30. marca 2017 vo veci T-112/15 v rozsahu, v akom zamieta jej žalobu, vyhovel žalobe Helénskej republiky z 2. marca 2015, zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/950/EÚ z 19. decembra 2014 v rozsahu, v akom vylučuje z financovania Európskou úniou určité výdavky vynaložené v oblasti pomoci na plochu za rok podania žiadosti 2008 zodpovedajúce: a) 10% celkových výdavkov vynaložených na pomoc na pasienky, b) 5% celkovej výšky výdavkov vynaložených na súvisiacu doplnkovú pomoc a c) 5% celkových výdavkov vynaložených v oblasti rozvoja vidieka, a zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza šesť odvolacích dôvodov.

A.    Pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku venovanú prvému odvolaciemu dôvodu týkajúcemu sa finančnej opravy vo výške 10% v súvislosti s pomocou na plochu pre pasienky (body 23 až 106 napadnutého rozsudku), na podporu odvolania sa uvádzajú tri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom výklade a uplatnení článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, v ktorom sa stanovuje definícia pasienku, na nesprávnom výklade a uplatnení článku 296 ZFEÚ a na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom výklade a uplatnení článku 296 ZFEÚ, inak povedané na nedostatočnom odôvodnení posúdenia obsiahnutého v napadnutom rozsudku, podľa ktorého je namieste zamietnuť výhrady Helénskej republiky týkajúce sa zákonnosti odôvodnenia rozhodnutia Komisie.

Okrem toho vo svojom treťom odvolacom dôvode Helénska republika tvrdí, že napadnutý rozsudok bol vyhlásený v rozpore so zásadou proporcionality, na základe nesprávneho výkladu článku 296 ZFEÚ a spočíva na nedostatočnom odôvodnení.

B.    Pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku venovanú druhému odvolaciemu dôvodu týkajúcemu sa finančnej opravy vo výške 5% v súvislosti s doplňujúcou pomocou na plochu (body 107 až 137 napadnutého rozsudku), na podporu odvolania sa uvádzajú dva dôvody. Prvý dôvod (štvrtý odvolací dôvod) sa zakladá na nesprávnom výklade a uplatnení článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a článku 11 nariadenia č. 885/2006, na nesprávnom výklade, inak povedané nedostatočnom a protichodnom výklade napadnutého rozsudku, pričom v druhom dôvode Helénska republika tvrdí, že v posúdení obsiahnutom v tomto ohľade v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu uplatneniu zásady proporcionality spolu s nesprávnym výkladom článku 296 ZFEÚ, ako aj k nedostatočnému a protichodnému posúdeniu.

C.    Napokon, pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku venovanú tretiemu odvolaciemu dôvodu týkajúcu sa finančnej opravy vo výške 5% v súvislosti s pomocou na rozvoj vidieka (body 138 až 168 napadnutého rozsudku), Helénska republika tvrdí (šiesty odvolací dôvod), že Všeobecný súd vo svojom rozsudku čiastočne zamietol návrh Helénskej republiky bez akéhokoľvek odôvodnenia.

____________