Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 31. mája 2017 – trestné konanie proti Gavanozovovi

(vec C-324/17)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Ivan Gavanozov

Prejudiciálne otázky

Sú vnútroštátne právo a vnútroštátna judikatúra zlučiteľné s článkom 14 smernice 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach1 , keď podľa nich hmotnoprávne dôvody pre vydanie európskeho vyšetrovacieho príkazu, predmetom ktorého je vykonanie prehliadky v byte alebo v obchodných priestoroch, ako aj zaistenie určitých predmetov, resp. povolenie výsluchu svedka, nemožno napadnúť ani priamo opravným prostriedkom proti súdnemu rozhodnutiu, ani samostatnou žalobou o náhradu škody?

Priznáva článok 14 ods. 2 uvedenej smernice dotknutej strane priamo právo napadnúť súdne rozhodnutie o európskom vyšetrovacom príkaze, hoci vnútroštátne právo nestanovuje žiadnu takú procesnú možnosť?

Ide v prípade osoby, voči ktorej bola vznesená obžaloba, s ohľadom na článok 14 ods. 2 v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) a s článkom 1 ods. 4 uvedenej smernice, o dotknutú stranu v zmysle článku 14 ods. 4 tejto smernice, keď opatrenie na získavanie dôkazov smeruje voči tretej osobe?

Ide v prípade osoby, ktorá obýva alebo používa priestory, v ktorých sa má uskutočniť prehliadka alebo zaistenie veci, resp. v prípade osoby, ktorú treba vypočuť ako svedka, o dotknutú stranu v zmysle článku 14 ods. 4 uvedenej smernice v spojení s odsekom 2 tohto článku?

____________

1 Ú. v. EÚ L 130, 2014, s. 1.