Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. května 2017 Estonskou republikou proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 24. března 2017 ve věci T-117/15, Estonská republika v. Evropská komise

(Věc C-334/17 P)

Jednací jazyk: estonština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Estonská republika (zástupkyně: N. Grünberg)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Lotyšská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 24. března 2017 ve věci T-117/15 v rozsahu, v němž byla žaloba Estonské republiky ze dne 4. března 2015 odmítnuta jako nepřípustná;

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o návrhových žádáních uvedených v žalobě Estonské republiky ze dne 4. března 2015;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1. Tribunál jednal v rozporu s unijním právem, jelikož konstatoval, že rozsudky Pimix1 , Česká republika v. Komise2 a Lotyšská republika v. Komise3 nelze považovat ve smyslu judikatury za nové skutkové okolnosti, v důsledku čehož odmítnul žalobu Estonské republiky, která se domáhala neplatnosti rozhodnutí Evropské komise (Ares[2014]4324235), které bylo uvedeno v jejím dopise ze dne 22. prosince 2014.

2.    Zadruhé, Tribunál nesprávně v bodech 13 a 84 rozsudku ze dne 24. března 2017 uvedl, že dnem vyhlášení nařízení č. 60/20044 v Úředním věstníku Evropské unie v estonštině byl den 4. července 2004, zatímco k tomuto vyhlášení došlo dne 4. července 2005. Z tohoto důvodu Tribunál, který se opíral o nesprávné skutkové okolnosti, konstatoval, že od hospodářských subjektů mohla být vyžadována povinnost zaplatit poplatek za neodstranění přebytečných zásob cukru výlučně na základě vnitrostátních právních předpisů.

3.    Zatřetí, Tribunál porušil povinnost uvést odůvodnění. Tribunál se zejména nezabýval povinností vykázat přebytečné zásoby cukru ke dni 1. května 2004, čímž nelze pochopit konstatování Tribunálu, podle kterého skutečnost, že nařízení č. 60/2004 nebylo vyhlášeno v Úředním věstníku v příslušné lhůtě v estonštině, nebrání Estonské republice v tom, aby se za účelem získání platby poplatku za neodstranění přebytečných zásob cukru ze strany hospodářských subjektů opírala o vnitrostátní právní předpisy.

____________

1 Rozsudek Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2 Rozsudek Česká republika v. Komise, T-248/07, EU:T:2012:170.

3 Rozsudek Lotyšská republika v. Komise, T-262/07; EU:T:2012:171.

4 Nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Úř. věst. 2004, L 9, s. 8).