Language of document :

Eesti Vabariik 5. juunil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 24. märtsi 2017 aasta otsuse peale kohtuasjas T-117/15 : Eesti Vabariik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-334/17 P)

Kohtumenetluse keel: eesti keel

Pooled

Apellant: Eesti Vabariik (esindaja: N. Grünberg)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Läti Vabariik

Hageja nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 24. märtsi 2017 otsus kohtuasjas T-117/15 osas, millega jäeti Eesti Vabariigi 4. märtsi 2015 hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata;

saata Üldkohtule lahendamiseks Eesti 4. märtsi 2015 hagis esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

1.    Üldkohus on rikkunud liidu õigust, kui leidis, et kohtuotsuseid Pimix1 , Tšehhi Vabariik vs. komisjon2 ja Leedu Vabariik vs. komisjon3 ei ole võimalik käsitleda uute ja oluliste asjaoludena kohtupraktika mõttes ning tunnistas seetõttu Eesti Vabariigi 4. märtsi 2015 hagi Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2014 kirjas sisalduva otsuse (Ares(2014)4324235) tühistamiseks vastuvõetamatuks.

2.    Teiseks on Üldkohus märkinud 24. märtsi 2017 otsuse punktides 13 ja 84 valesti määruse nr 60/20044 eesti keeles EL Teatajas avaldamise kuupäevaks 4. juuli 2004 tegeliku 4. juuli 2005 asemel. Seeläbi on Üldkohus teinud valedel faktilistel asjaoludel põhineva järelduse, mis puudutab võimalikkust nõuda ettevõtjatelt suhkru ülemäärase laovaru kõrvaldamata jätmise tasu ainuüksi riigisisese õiguse alusel.

3.    Kolmandaks on Üldkohus rikkunud põhjendamiskohustust. Täpsemalt on Üldkohus jätnud käsitlemata suhkru ülemääraste laovarude deklareerimiskohustuse 1. mai 2004 seisuga, mistõttu ei ole arusaadav üldkohtu järeldus selle kohta, et EL Teatajas määruse nr 60/2004 eesti keeles õigeaegselt avaldamata jätmine ei takistanud Eesti Vabariigil tugineda ettevõtjatelt suhkru ülemäärase laovaru kõrvaldamata jätmise tasu saamiseks riigisisesele õigusele.

____________

1     Kohtuotsus Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Kohtuotsus Tšehhi Vabariik vs. komisjon, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Kohtuotsus Leedu Vabariik v. komisjon, T-262/07, EU:T:2012:171.

4     Komisjoni 14. jaanuari 2004. a määrus (EÜ) nr 60/2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu (ELT 2004, L 9, lk 8; ELT eriväljaanne 3/42, lk 125)