Language of document :

Valitus, jonka Viron tasavalta on tehnyt 5.6.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen laajennettu jaosto) asiassa T-117/15, Viron tasavalta v. Euroopan komissio, 24.3.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-334/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Asianosaiset

Valittaja: Viron tasavalta (edustaja: N. Grünberg)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Latvian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 24.3.2017 asiassa T-117/15 antaman tuomion siltä osin kuin siinä jätetään tutkimatta Viron tasavallan 4.3.2015 nostama kanne;

palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee Viron 4.3.2015 nostaman kanteen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.     Kantaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi unionin oikeutta, kun se katsoi, ettei tuomioita Pimix1 , Tšekin tasavalta v. komissio2 ja Latvian tasavalta v. komissio3 voida pitää oikeuskäytännössä tarkoitettuna olennaisena uutena näyttönä ja että näin ollen kumoamiskannetta, jonka Viron tasavalta nosti 4.3.2015 Euroopan komission 22.12.2014 antamasta päätöksestä (Ares [2014]4324235), ei voitu ottaa tutkittavaksi.

2.    Toiseksi kantaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se totesi 24.3.2017 antamassaan tuomiossa, että asetus N:o 60/20044 oli julkaistu viron kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä 4.7.2004 vaikka tosiasiassa tämä julkaiseminen oli tapahtunut 4.7.2005. Kantajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin tukeutui siten virheellisiin tosiseikkoihin, joiden perusteella se päätyi toteamukseen, joka koski mahdollisuutta vaatia taloudellisia toimijoita suorittamaan sokerin ylijäämävarastojen poistamatta jättämiseen perustuvan maksun yksinomaan kansallisen oikeuden perusteella.

3.    Kolmanneksi kantaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi perusteluvelvollisuutensa. Kantajan mukaan kyseisen tuomioistuin erityisesti ei käsitellyt velvollisuutta ilmoittaa 1.5.2014 olemassa olevat sokerin ylijäämävarastot. Tämän vuoksi unionin yleisen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan se, ettei asetusta N:o 60/2004 ollut julkaistu viron kielellä oikea-aikaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ei estänyt Viron tasavaltaa tukeutumasta kansalliseen lainsäädäntöön saadakseen talouden toimijoilta sokerin ylijäämävarastojen poistamatta jättämiseen perustuvan maksun, ei ole ymmärrettävissä.

____________

1 Tuomio 12.7.2012, Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2 Tuomio 29.3.2012, Tšekin tasavalta v. komissio, T-248/07, EU:T:2012:170.

3 Tuomio 29.3.2012, Latvian tasavalta v. komissio, T-262/07; EU:T:2012:171.

4 Sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 14.1.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 60/2004 (EUVL 2004, L 9, s. 8).