Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 marca 2017 r. w sprawie T-117/15, Republika Estońska / Komisja Europejska, wniesione w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Republikę Estońską

(Sprawa C-334/17 P)

Język postępowania: estoński

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Estońska (przedstawiciel: N. Grünberg)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Republika Łotewska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie T-117/15 w zakresie, w jakim skarga Republiki Estońskiej z dnia 4 marca 2015 r. została odrzucona jako niedopuszczalna.

Odesłanie sprawy do Sądu celem rozpatrzenia przezeń żądań podniesionych w skardze Estonii z dnia 4 marca 2015 r.

Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1.     Sąd naruszył prawo Unii, stwierdzając, że wyroki Pimix1 , Republika Czeska/Komisja2 i Republika Łotewska/Komisja3 nie mogą zostać uznane za nowe okoliczności w rozumieniu orzecznictwa, i w konsekwencji odrzucając skargę Republiki Estońskiej z dnia 4 marca 2015 r. o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. (Ares[2014]4324235) jako niedopuszczalną.

2.    Po drugie, w pkt 13 i 84 wyroku z dnia 24 marca 2017 r. Sąd podał nieprawidłowo jako datę opublikowania rozporządzenia nr  60/20044 w języku estońskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dzień 4 lipca 2004 r. zamiast prawidłowej daty 4 lipca 2005 r. Stąd ustalenie Sądu w odniesieniu do możliwości pobrania od przedsiębiorców opłaty za niewyeliminowane nadwyżki cukru wyłącznie na podstawie prawa krajowego opiera się na błędnych okolicznościach faktycznych.

3.    Po trzecie, Sąd naruszył obowiązek uzasadnienia. W szczególności nie rozpatrzył obowiązku zgłoszenia nadwyżek cukru na dzień 1 maja 2004 r. Stąd niezrozumiałe jest ustalenie Sądu, że brak terminowego opublikowania rozporządzenia nr 60/2004 w języku estońskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie stanowił przeszkody dla Republiki Estońskiej do tego, by oparła się na prawie krajowym celem pobrania od przedsiębiorców opłaty za niewyeliminowane nadwyżki cukru.

____________

1     Wyrok Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Wyrok Republika Czeska/Komisja, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Wyrok Republika Łotewska/Komisja, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, i Słowacji (Dz.U. 2004, L 9, s. 8).