Language of document :

Recurs introdus la 5 iunie 2017 de Republica Estonia împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 24 martie 2017 în cauza T-117/15, Republica Estonia/Comisia Europeană

(Cauza C-334/17 P)

Limba de procedură: estona

Părțile

Recurentă: Republica Estonia (reprezentant: N. Grünberg)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Letonia

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 24 martie 2017 în cauza T-117/15, în măsura în care prin aceasta s-a respins acțiunea Republicii Estonia din 4 martie 2015 ca fiind inadmisibilă;

Trimiterea cauzei la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe asupra cererilor formulate de Estonia în cererea sa din 4 martie 2015;

Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a încălcat dreptul Uniunii în măsura în care a statuat că hotărârile pronunțate în cauzele Pimix1 , Republica Cehă/Comisia2 și Lituania/Comisia3 nu pot fi considerate drept elemente noi și esențiale în sensul jurisprudenței și întrucât, prin urmare, trebuia să se considere inadmisibilă acțiunea formulată la 4 martie 2015 de Republica Estonia împotriva deciziei cuprinse în scrisoarea Ares (2014) 4324235 a Comisiei Europene din 22 decembrie 2014.

În al doilea rând, Tribunalul a indicat în mod eronat, la punctele 13 și 84 din Hotărârea din 24 martie 2017, că Regulamentul nr. 60/20044 a fost publicat în limba estonă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 4 iulie 2004, în timp ce, în realitate, această publicare a intervenit la 4 iulie 2005. Prin urmare, Tribunalul, întemeindu-se pe elemente de fapt eronate, a ajuns la o concluzie privind posibilitatea de a se impune operatorilor plata unei taxe pentru neeliminarea stocurilor excedentare de zahăr exclusiv în temeiul dreptului național.

În al treilea rând, Tribunalul a încălcat obligația de motivare. Mai precis, Tribunalul nu a examinat obligația declarării stocurilor excedentare de zahăr deținute la 1 mai 2004, motiv pentru care nu este de înțeles concluzia Tribunalului potrivit căreia nepublicarea la termen a Regulamentului nr. 60/2004 în Jurnalul Oficial în limba estonă nu a împiedicat Republica Estonia să se întemeieze pe legislația națională pentru a impune operatorilor plata unei taxe ca urmare a neeliminării stocurilor excedentare de zahăr.

____________

1     Hotărârea din 12 iulie 2012, Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Hotărârea din 29 martie 2012, Republica Cehă/Comisiei, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Hotărârea din 29 martie 2012, Lituania/Comisia, T-262/07, EU:T:2012:171.

4     Regulamentul (CE) nr. 60/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană (JO 2004, L 9, p. 8, Ediție specială, 03/vol. 52, p. 202).