Language of document :

Odvolanie podané 5. júna 2017: Estónska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 24. marca 2017 vo veci T-117/15, Estónska republika/Európska komisia

(vec C-334/17 P)

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Estónska republika (v zastúpení: N. Grünberg, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Lotyšská republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2017 vo veci T-117/15, v rozsahu, v akom bola žaloba Estónskej republiky zo 4. marca 2015 zamietnutá ako neprípustná,

vrátiť vec na Všeobecný súd na rozhodnutie o návrhoch podaných v žalobe Estónskej republiky zo 4. marca 2015,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd porušil právo Únie, keď určil, že rozsudky Pimix1 , Česká republika/Komisia2 a Lotyšská republika/Komisia3 nie je možné považovať v zmysle judikatúry za nové a podstatné okolnosti, v dôsledku čoho zamietol žalobu Estónskej republiky zo 4. marca 2015 o neplatnosť rozhodnutia Európskej komisie (Ares[2014]4324235), ktoré bolo uvedené v jej liste z 22. decembra 2014, ako neprípustnú.

Po druhé, Všeobecný súd nesprávne v bodoch 13 a 84 rozsudku z 24. marca 2017 uviedol ako dátum uverejnenia nariadenia č. 60/20044 v estónskom jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie 4. júl 2004 namiesto 4. júla 2005. Tým spočíva konštatovanie Všeobecného súdu v súvislosti s možnosťou hospodárskych subjektov uhradiť poplatky za nadbytočné množstvo cukru nestiahnuté z trhu iba podľa vnútroštátneho práva, na nesprávnych skutočnostiach.

Po tretie, Všeobecný súd porušil povinnosť odôvodnenia. Najmä sa nevenoval povinnosti nahlásenia nadbytočných zásob cukru k 1. máju 2004. Preto nie je pochopiteľné konštatovanie Všeobecného súdu, v zmysle ktorého skutočnosť, že nariadenie č. 60/2004 nebolo uverejnené v Úradnom vestníku v príslušnej lehote v estónčine, nebráni Estónskej republike v tom, aby sa na účely úhrady poplatkov zo strany hospodárskych subjektov za neodstránené nadbytočné zásoby cukru opierala o vnútroštátne právne predpisy.

____________

1 Rozsudok Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2 Rozsudok Česká republika/Komisia,T-248/07, EU:T:2012:170.

3 Rozsudok Lotyšská republika/Komisia,T-262/07; EU:T:2012:171.

4 Nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. ES L 9, 2004, s.8; Mim.vyd.03/042, s.125).