Language of document :

Överklagande ingett den 5 juni 2017 av Republiken Estland av tribunalens dom i första instans (stora avdelningen) av den 24 mars 2017 i mål T-117/15: Republiken Estland mot Europeiska kommissionen

(Mål T-334/17 P)

Rättegångsspråk: estniska

Parter

Klagande: Republiken Estland (ombud: N. Grünberg)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Lettland

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den dom som meddelades av den Europeiska unionens tribunal den 24 mars 2017 i mål T-117/15, i den del talan har avvisats,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av de yrkanden som framställdes av Estland i överklagandet den 4 mars 2015, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har åsidosatt unionsrätten, då den bedömde att de åberopade domarna i målen Pimix1 , Republiken Tjeckien mot kommissionen2 och Litauen mot kommissionen3 , inte utgjorde väsentliga och nya element i enlighet med rättspraxis, och därmed bedömde att talan som väcktes av Republiken Estland den 4 mars 2015 mot Europeiska kommissionens beslut av den 22 december 2014, inkluderat i skrivelsen Ares (2014) 4324235, inte kunde prövas.

Som andra grund åberopas att tribunalen vid punkt 13 och 84 i domen av den 24 mars 2017 felaktigt har angett att förordning nr 60/20044 publicerades på estniska i Europeiska unionens officiella tidning den 4 juli 2004, medan publiceringen i själva verket gjordes den 4 juli 2005. På så sätt har felaktiga fakta legat till grund för tribunalens bedömning av huruvida det endast grundat på nationell rätt finns möjlighet att kräva en avgift av operatörerna för överskottslager av socker som inte har tagits bort.

Som tredje grund åberopas att tribunalen har åsidosatt skyldigheten att motivera beslut. Tribunalen har inte behandlat skyldigheten att deklarera överskottslager av socker som kvarhölls per den 1 maj 2004, vilket är anledningen till att man inte förstår tribunalens slutsats att underlåtelsen att inom tidsfristen publicera förordning nr 60/2004 i Europeiska unionens officiella tidning på estniska inte har hindrat Republiken Estland från att grunda sig på nationell lagstiftning för att erhålla en avgift från operatörerna med anledning av att överskottslager av socker inte tagits bort.

____________

1 Dom av den 12 juli 2012, Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2 Dom av den 29 mars 2012, Republiken Tjeckien mot kommissionen, T-248/07, EU:T:2012:170.

3 Dom av den 29 mars 2012, Litauen mot kommissionen, T-262/07, EU:T:2012:171.

4 Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 9, 2004, s.8).