Language of document :

Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 2 юни 2017 г. — Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

(Дело C-332/17)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Starman Aktsiaselts

Ответник: Tarbijakaitseamet

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 21 от Директива 2011/83/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година да се тълкува в смисъл, че доставчик може да предостави на разположение телефонна линия, за която се прилага по-висока от стандартната тарифа, в случаите когато наред с телефонната линия при заплащане по по-висока тарифа, за целите на свързване във връзка със сключен договор доставчикът предлага на потребителите по разбираем и лесно достъпен начин и фиксирана телефонна линия при заплащане по стандартната тарифа?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, изключва ли член 21 от Директива 2011/83/ЕС възможността потребител — който по своя воля използва телефонна линия при заплащане по по-висока тарифа, за да се свърже във връзка със сключен договор, макар доставчикът да е предоставил на разположение по разбираем и лесно достъпен начин телефонна линия при заплащане по стандартната тарифа — да бъде задължен да плаща по по-високата тарифа, когато се свързва с доставчика?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, предвиденото в член 21 от Директива 2011/83 ограничение налага ли на доставчика задължение заедно с кратък номер да посочва повсеместно, че съществува и фиксирана телефонна линия при заплащане по стандартната тарифа, както и информация за разликите в цените?

____________

1     Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).