Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2017. uputio Riigikohus (Estonija) – Starman Aktsiaselts protiv Tarbijakaitseamet

(predmet C-332/17)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Riigikohus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Starman Aktsiaselts

Tuženik: Tarbijakaitseamet

Prethodna pitanja

Treba li članak 21. Direktive 2011/83/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. tumačiti na način da ponuditelj može staviti na raspolaganje telefonski broj za koji se naplaćuje viša tarifa od redovne, ako ponuditelj potrošačima nudi, uz taj broj po višoj tarifi, na razumljiv i lako dostupan način, također i fiksnu telefonsku liniju po redovnoj tarifi kako bi ga se i u vezi s sklopljenim ugovorom moglo zvati telefonom?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan: je li članku 21. Direktive 2011/83/EU protivno da potrošač – koji po svojoj slobodnoj volji koristi telefonski broj po povišenoj tarifi kako bi kontaktirao ponuditelja u vezi s sklopljenim ugovorom, iako mu je ponuditelj na razumljiv i lako dostupan način omogućio telefonski broj po redovnoj tarifi – mora za kontakt s ponuditeljem platiti povišenu tarifu?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan: obvezuje li ograničenje iz članka 21. Direktive 2011/83 ponuditelja da zajedno s telefonskim brojem za brzo biranje svugdje naznači i broj fiksne telefonske linije po redovnoj tarifi i podatke o razlikama u cijeni?

____________

1     Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304, str. 64) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)